Raadsvergadering dinsdag 19 april 2011

 

Lijst van Toezeggingen

Agendapunt: 5

 

 

A:

 

 

 

 

 

 

B:

 

 

 

 

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

 

 

Ingekomen Stukken

Agendapunt: 6

 

NOVATEC & C÷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Grootegast Leefbaar

Agendapunt: 8

Een voorstel van GroenLinks Grootegast voor Dimverlichting

stond ons inziens nu al zolang op de lijst, dat het ons tijd leek

om eens te vragen over de actuele stand van zaken.

 

Antwoord van de wethouder kwam er min of meer op neer dat

dit nog niet overal toegepast kon worden (nieuw systeem,

proeffase, kostenaspect vs opbrengsten enz...), maar indien

vervanging van verlichting ergens aan de orde was ? Zou waar

mogelijk, dimverlichting daarbij toch wel serieus betrokken

worden in de overwegingen.

 

Sanering Wijma Opende

GroenLinks Grootegast stelde hierbij ook grote twijfels te

hebben bij "gehaalde doelstellingen"

Goede zaak dat er toch nog onderzoeken en werkzaamheden

plaatsvinden. Graag zien wij de resultaten daarvan tegemoet

De vraag van hoe men met geoormerkte geldsbedragen

omgaat (vraag van VZ2000) vonden wij hierbij ook van

belang.

 

Roblespark vs Heijmans

Wij vroegen ons inzake deze materie ondermeer af of er

vervolgafspraken gemaakt waren met Heijmans en in

hoeverre die succesvol kunnen zijn indien er bijvoorbeeld

geen concessies gedaan worden aan beeldkwaliteitsplannen ?

 

 

GroenLinks Grootegast stelde hierbij het volgende:

- Plan van Aanpak (wordt met dit plan herhaling voorkomen ?)

- Plan van Aanpak (besluiten door bestuur nog te prematuur.)

- Plan van Aanpak (inhoud spreekt eigenlijk al voor zichzelf !)

- Plan van Aanpak (pas maken na alle onderzoeken, momenteel

  d.d. 19 april 2011, moeten er namelijk nog enkele rapporten

  binnenkomen die hierbij betrokken kunnen/moeten worden !)

- Verder kritisch blijven op aangeleverde, aan te leveren

  financiŰle gegevens... en het verder op afstand zetten van

  NovaWorks lijkt ook ons niet goed.

- Unaniem was de raad het verder eens met het VVD voorstel

  voor een "Stand Still" op dit moment.

 

Verder konden ook wij ons wel enigszins vinden in de kritieken

beschreven in het Dagblad van het Noorden, d.d. 19 april 2011.

van de oppositiefracties PvdA en VZ2000.

Deze spitsten zich ook toe op de vertegenwoordiger van de
gemeente in het bestuur van Novatec. (Wethouder).

 

Natuurlijk vindt ook GroenLinks Grootegast dat je daar maar

een rol hebt te spelen die recht doet aan datgene waarvoor je

daar zit. De kritieken daarop waren ons inziens dan ook niet zo

onterecht allemaal. Maar het laten opstappen van de wethouder

zoals duidelijk uit het krantenartikel te halen was vinden wij toch

momenteel nog... een stap te ver.

 

Enkele opmerkingen/vragen van ons hierbij:

Ook wij van GroenLinks Grootegast vinden dat mensen zelf hun

verantwoordelijkheden zo hebben en moeten nemen waar het maar

kan. Toch kunnen daar ook grenzen aan zitten. De nota neigt er

ons inziens namelijk wel toe, als je hem doorneemt toch wel veel

verantwoordelijkheden te leggen bij anderen. Dat is wat ons betreft

toch wel een punt van aandacht.

 

Verdere opmerkingen en vragen van ons:

a: Vrijwilligerswerk is inderdaad belangrijk. Staat ook vast voor ons !

    Wel vinden wij het echter van belang dat dit niet ten koste gaat

    van de reguliere banen ! In hoeverre wordt daar ook op gelet ?

 

b: Versoberen van de AWBZ vinden ook wij een slechte zaak. Zeker 

    als wij er van uitgaan dat ons inziens versobering ook te relateren 

    is aan keuzes die men in Nederland maakt.

 

c: Indien u stelt dat het opleidingsniveau laag is ? Dan is het dus zaak

    om blijvend goed in te zetten op Scholing, Startkwalificaties enz...

 

d: Ook zien wij graag blijvend aandacht voor de ook door u in hetzelfde
    stukje, en ook op bldz.: 9 genoemde: lage inkomens !

 

e: Bij de conclusie op bldz.: 9 baart het ons verder zorgen dat er vaak 

    sprake is van een minder gezonde leefwijze. De vraag daarbij is: Wat 

    kan hieraan gedaan worden ?

 

f:  We zetten diverse kanttekeningen bij de WMO in het algemeen,

    zoals bijvoorbeeld:

    - AWBZ-begeleiding naar WMO ? 

    - (Grote) verschillen tussen gemeenten in indicatieprocedures. 

    - Hogere eigen bijdragen en versoberen van voorzieningen...

    enzovoorts...

 

g: In de periode 2012-2016 moet er ook nog eens zo'n 200 miljoen Euro

    op bezuinigd worden. Het punt van Scootmobielen lijkt er momenteel 

    in de discussies hierover in de diverse media een actueel voorbeeld 

    van te zijn.

 

h: Leefbaarheid en Sociale Samenhang

    - Waar liggen de verantwoordelijkheden Ún waar moeten ze liggen ?

    - Als de soos: XS4U dicht gaat, en er is geen vervangende ruimte,

       die ook de jeugd aanspreekt, dan is het zeker niet uitgesloten

       dat er zelfs weer meer hangjongeren op het plein komen.

       * Hoever bent u inmiddels met een vervangende ruimte voor de

          de jeugd- en jongerensoos: XS4U ?

       * Voor zover wij er zicht op hebben ? Stellen wij dat het jongeren-

          werk een constante factor moet zijn. En daarvoor moeten er ook

          voldoende uren beschikbaar zijn.