Greep uit onze inbreng Raadsvergadering 19 mei 2015

 

06      Ingekomen stukken: Veiligheidsregio Groningen
        Wij deelden met anderen de zorgen over dreigende toename van kosten

 

07     Vragenkwartier

         Naar aanleiding van o.a. krantenartikelen over de Theetuin:  Schots en Scheef

         Kaleweg te Opende stelden we, samen met enkele andere partijen wat vragen

         betreffende de sluiting dit seizoen.

        

08     Jaarverslag en jaarrekening 2014 Stichting Westerwijs

         Omdat de Reserves nog heel goed zijn (We gaven aan, juist ook vandaag mee-

         gekregen te hebben dat de financiŽn van Westerwijs in orde waren bevonden

         door de afdeling financieel toezicht van het ministerie van Onderwijs), konden

         we akkoord gaan.  Hierbij wel aangevende dat de afgelopen periode wťl... een

         leerschool geweest moet zijn.
 

09     Eerste tussenrapportage en vaststelling begrotingswijziging

         Deze stukken doornemende valt het een en ander weliswaar op.  Maar ons inziens

         weer niet zodanig spectaculair (buiten dat opviel dat er momenteel wel wat

         tekorten in beeld kwamen), dat we er veel vragen over behoeven te stellen.

        

         Wel valt op dat aan het Sociaal Domein nogal... een deel gewijd is in deze

         stukken.  Niet helemaal onterecht, daar dit een belangrijke materie is. Jammer is

         dan natuurlijk dat in cijfermatig opzicht nog veel onbekend is.  Maar dit zal de

         veroorzakers van dit alles aan te rekenen zijn in "Den Haag".  En met name daar

         dit signaal naar toezendende stellen we: Graag zouden we zien dat deze

         onbekendheid zo snel mogelijk weggenomen wordt !

        

         Ook wij vroegen ons af, naar alles wat je er vandaag de dag overal over leest

         of de PGB-Betalingen hier in Grootegast wťl in orde zijn.

         * Volgens de wethouder waren er hier nog geen problemen.

 

10      Nota Reserves en Voorzieningen

         Ook GroenLinks Grootegast heeft vragen gesteld over de Algemene Reserve- en

         antwoorden daarop ontvangen. We hebben ondermeer begrepen dat verschillen in

         juni aan de orde komen.  Dat leidt er wat GroenLinks Grootegast betreft toe dat

         we het wat deze aspecten betreft dan beter in juni hierop terug kunnen komen.

         We hopen dan ondermeer... ook te kunnen vernemen of- en zo ja, welk bedrag

         men inschat, over kan blijven ten aanzien van het verschil in begrootte kosten en

         werkelijke kosten ten aanzien van de Scholenbouw te Opende en reconstructie

         van de provinciale weg !

 

         Verder staat er nog een bedrag van zo'n: Ä 641.940 Voor Kornhorn. Bij nadere

         info vergaring hebben we begrepen dat men momenteel nu echt daadwerkelijk

         bijna zover is dat men- rekening houdend met dit bedrag... om dat zo even aan te

         geven: "de schop in de grond kan".  Volgens ons is het al een tijdje geleden dat

         wij als raad echt iets vernomen hebben over Kornhorn, betreffende het MFA. 

         GroenLinks Grootegast zou het dan ook zeer op prijs stellen, dat na het nemen

         van laatste hobbels hiervoor, de raad weer even goed op de hoogte gebracht zou

         worden over alles betreffende dat MFA.  En dit zeker als wij in de stukken lezen:

         "Realisering wordt in 2015 verwezenlijkt". 

 

         Over de Paragraaf Sociaal Domein:

         Dit betreft dus de voortgangsrapportage over het eerste kwartaal. Hieruit blijkt
         ons inziens dat we nog te maken hebben met aanloop-  problemen in registratie

         en facturatie... en dat de transitie in de opstartfase zit.  Is het verontrustend als

         er nu al een voorschot wordt genomen op een mogelijk financieel tekort.

         (FinanciŽn) ?   In de volgende voortgangsrapportage zouden we graag wat meer

         willen zien ten aanzien van specifieke informatie over het daad werkelijk gebruik

         van de verschillende regelingen en behaalde tussenresultaten.  Er wordt klaar-

         blijkelijk ook veel overlegd en samengewerkt. Wij zijn dan ook nieuwsgierig naar

         de tussenresultaten van deze overleggen.

 

         Als laatste opmerking stelden we het van belang te vinden dat de gemeente

         serieus kijkt naar wat er kan ten aanzien van een Kunstgrasveld voor VV Niekerk.

         *  Een kwartier voor aanvang raadsvergadering kwam deze club met jonge

             spelers/speelsters in tenue op de tribune, het belang daarvan onderstrepen !