Raadsvergadering 19-06-2018

06.     Ingekomen stukken

          * GR Publieke Gezondheid en Zorg

            In de brief van PG&Z van 9 april 2018 wordt gelegenheid gegeven om de
            zienswijze kenbaar te maken tot 4 juni 2018. Kunt u bevestigen dat er
            verlenging is gegeven voor de termijn waarbinnen de zienswijzen van
            de gemeenten nog kunnen worden ingediend ?

 

            In het algemeen kunnen wij instemmen met de door uw college gefor-

            muleerde zienswijzen. Wij signaleren een aantal risicoís die u benoemt in
            de zienswijzen en waarvan u vraagt om in de zomerbrief nadere uitleg te
            geven.

 

            Ook gaat u ervan uit dat er alles aan wordt gedaan om risicoís binnen de
            bestaande begroting of reserves op te vangen. Dat laatste lijkt ons een
            vanzelfsprekendheid bij een publieke regeling als de PG&Z. In het alge

-           meen zouden wij graag en wat minder reactieve opstelling van de lokale
            overheid zien. Het gaat wat ons betreft vooral om monitoring en sturing
            aan de voorkant van het proces, waarbij het de opdracht van de PG&Z
            moet zijn om de wensen te realiseren binnen de vastgestelde financiŽle
            en inhoudelijke kaders.

 

            In het bijzonder geldt dat wat ons betreft voor het voornemen om de
            financiering van de loonkosten van de directeur en ondersteuning te
            realiseren door een bezuiniging bij Lokaalgerichte Zorg en jeugd en    
            Specialistische Zorg en Veiligheid. Uw aanname dat dit   de directe
            dienstverlening aan onze inwoners niet raakt, gaat ons niet ver genoeg.
            Wij vragen aan u om in de zienswijze op te nemen dat de bezuiniging
            wordt gespecificeerd en dat aangegeven wordt op welke wijze ervoor
            gezorgd wordt dat deze bezuiniging de directe dienstverlening aan onze
            inwoners niet raakt.

 

            Ook zouden wij graag een afweging van alternatieven zien, waarbij de
            financiering van de loonkosten van de directeur en ondersteuning wordt
            gerealiseerd door een efficiŽnte inrichting van het ondersteunend
            apparaat.

 


08.     Jaarrekening 2017 Stichting Westerwijs en Begroting 2018:
          Stichting Quadraten

         

          - OCW Krimpmaatregel: Bladzijde 8, geschil betreffende een bedrag van:
            Ä 750.000 met het ministerie...  Is de kans op de terugbetaling inder-

            daad werkelijk zo klein dat er redelijkerwijs geen rekening mee gehouden
            hoeft te worden in de begroting ?

 

          - Innovaties en ICT: Bladzijde 9 We lezen iets over software-licenties.
            Dit noopt ons te vragen in hoeverre er ook met Open Software gewerkt
            kan worden. Als dat kan... ? Dŗn lijkt het ons toe, dat ook daarmee geld
            bespaart kan worden...

          - Opmerkelijk puntje onder het kopje: Schoolbudget, bladzijde 11 is ons
            inziens dat er verschil van inzicht is tussen enerzijds de accountant van
            voorheen: Penta Primair en de accountant van voorheen Westerwijs over
            consolidatie...

          - Verder onderschreven we inbreng van andere partijen wat het mogelijk
            'Te veel hooi op de vork nemen', betrof...
            Ook wij benadrukten dat kwaliteit van onderwijs van groot belang is.

09.     Raadsbrief Starkenborgkanaal

          - Hierin lezen we ondermeer: 'Voorts hebben wij een brief naar Rijkswater-
             staat verzonden waarin wij nogmaals met klem... verzoeken om op een
             aantal locaties trapjes te realiseren zodat te water geraakte personen de
             mogelijkheid hebben de wal veilig te kunnen bereiken".

             Dit is iets wat wij altijd aangegeven hebben, als het over de 'problematiek'
             betreffende het kanaal ging.
            # Goed dat dit nu meegenomen wordt
 

          GroenLinks Grootegast is vanaf dat dit punt door VZ2000 ingebracht werd,
          begin dit jaar, nooit tegen een vangrail geweest, of heeft zich daar tegen
          uitgesproken. Maar vanaf het moment dat deze problematiek besproken
          werd, en iedere keer dat dat gebeurde, hebben wij dus wel aangegeven dat
          er mede daarbij dan ook zoiets als trapjes- of zoiets, op gezette afstanden
          moesten zijn, om er uit te kunnen komen als je er eenmaal toch inkomt. 
          Er zijn op het moment surpreme namelijk niet altijd omstanders om je er dan
          uit te helpen.

          Kortom: wij zijn voor een vangrail, mits in combinatie met andere aan te
          brengen, te implementeren oplossingen cq opties.
         
         
10.     Presentatie Masterplan Lutjegast

          Goede presentatie. Ook ons inziens zijn ze 'goed bezig', in Lutjegast.
          Wel zagen we nog aandachtspuntjes, zoals bijvoorbeeld:

          - Aanpassen openingstijden dorpshuis aan toerisme (Voor zover mogelijk).
            Als je toeristen wilt trekken, 'moet', je ze, ons inziens wel iets te drinken
            aan kunnen bieden- en op 'trekpleisters', zouden daarbij de sanitaire   
            voorzieningen ook in orde moeten zijn (gezinnen met kids...).

          - Voor toeristen, maar ons inziens ook voor het dorp, zou een dorps-

            winkeltje, supermarkt een aanwinst zijn (hoe moeilijk realiseerbaar ook).

                      Hulde voor Lutjegast, die hier zo mee bezig is !!!