19-11-2010

 

Greep uit onze inbreng...

Incl. Onze Algemene Beschouwingen.

 

1. Ondanks dat we de besluitenlijst absoluut niet zien zitten (wij willen

    de uitgebreide verslaglegging terug, met terugwerkende kracht tot

    en met 7 september 2010 !!!), ontkomen we er helaas niet aan toch

    onvermijdelijk gebruik te moeten maken van deze ons inziens zeer

    onwenselijke verslaglegging.

 

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 9 november 2010 vroegen we

naar aanleiding van zaken daarin opgenomen onder punt 5, naar:

a: Mogelijke salarisverlaging Novatec medewerkers

b: Verslag van het overleg MFC Kornhorn

* noot: Naar beide zaken vroegen we ook al in een eerder stadium,

   maar nog steeds blijft het schemeren voor ons ???

 

2. Vragenkwartier:

   Direct omwonenden van het perceel achter de Smidshornerweg 9 te

   Niekerk kregen een brief in de bus van de gemeente d.d. 5 november

    2010 waarin aangegeven dat het perceel aldaar bebouwd zou worden

    met 4 woningen. 

 

Vragen van ons hierover:

a: Hoe zit het met het bouwplan ?

b: Hoe is het inzake de relatie met de boerderij ?

*  Antwoorden van desbetreffende wethouder kwamen er ons inziens op

    neer dat er eerst nog wat inspraak zou komen, te beginnen op maan-

    dagavond 22 november a.s. in de Rotonde te Niekerk

    Aanvang: 's avonds om 19:30uur. (zaal open 19:15uur)

 

         * Onze  Algemene Beschouwingen... zie hieronder...

 

 


 

Algemene Beschouwingen van GroenLinks Grootegast november 2010

 

Hieronder treft u datgene aan wat door GroenLinks afdeling Grootegast uitgesproken

is tijdens de behandeling van de begrotings-vergadering d.d. dinsdag 9 november 2010

 

* noot: ons amendement om ouderen serieus te nemen (Bezuinigingen op maaltijden

          Hooge Heem a raison Ä 5000 terugdraaien !) werd door het college en de

           rest van de raad unaniem verworpen ???!

           

Voorzitter,

Niet direct reden tot treurnis ten aanzien van deze sluitende begroting 2011 !

De meerjarenbegroting 2011 tot en met 2014 sluit ook zelfs !

Wat waar is, is waar: Er zijn gemeenten die het minder doen.

Veel belangrijke voorzieningen kunnen in stand gehouden worden en alhoewel

wij het liefst ook zagen dat zoiets als bijvoorbeeld de OZB omlaag zou gaan

(in relatie met waardedalingen van woningen de laatste jaren...), is van een

eigenlijk echte verhoging hierop behoudens de inflatie ook geen sprake.

Ook dat is in veel andere gemeenten toch wel anders.

 

Voorzitter,

Ondanks dat dit er dus niet slecht uitziet... moeten we er van uitgaan,

bijvoorbeeld alleen al bepaalde signalen ten aanzien van de gemeentefonds-

uitkering overwegende... dat het qua financiŽn er de aankomende jaren naar

alle waarschijnlijkheid niet beter op zal worden...

Een stukje overmacht zit hierin dus ook besloten voor ons. Zaken waar we als

gemeente weinig- tot geen invloed op hebben zijn bijvoorbeeld zaken zoals:

a: bankencrisis

b: imagoschade (aanwijzen CO2 opslag in deze gemeente)

c: de mogelijk verminderde inkomsten uit het gemeentefonds

 

Voorzitter,

Ook in Den Haag maakt men keuzes. Ook best wel eens keuzes waar we wel mee

kunnen leven, maar ook keuzes waar wij wat meer moeite mee hebben omdat zij

bijvoorbeeld... (desnoods indirect, maar toch) de provincies raken, de gemeenten,

de burgers, u en ik.

Voorbeelden van keuzes waar wij dan onze twijfels bij hebben (en dan drukken we

ons nog voorzichtig en behoedzaam uit), zijn ondermeer:

a: Metrolijn Amsterdam

b: De HSL

c: De JSF

... en we kunnen doorgaan, doorgaan, en doorgaan...

 

Zo ! Dit was even een gezellig signaaltje naar Den Haag toe !

 

Voorzitter,

graag zouden wij zien (en we denken velen met ons) dat de economie weer aantrok.

De berichtgeving is... zoals wij het uit de diverse media-bronnen meekrijgen...

wisselend.

Als de economie weer wat aantrekt zal dat ook deze gemeente meer kansen bieden,

bijvoorbeeld... ten aanzien van grondexploitatie.  Dan komen we ook van de lasten

af die dit met zich meebrengt.

 

Voorzitter,

Afsluitend stellen we dat GroenLinks Grootegast dus niet ontevreden is over de sluit-

ende begroting. Dat wil niet zeggen dat wij nergens meer aandacht voor vragen.

Er blijven altijd zaken waarvan wij vinden dat het anders moet- of die wat ons betreft

zelfs teruggedraaid zouden moeten worden.

 

Een voorbeeld van terugdraaien is ons inziens bijvoorbeeld:

* Bezuinigingen op maaltijden Hooge Heem a raison Ä 5000

Hiervan stellen we nu voor om hem terug te draaien. (bezie dit als een

mondeling amendement).

Volgens ons moet de ruimte in de begroting dit wel toelaten en behoeft er

daarom geen alternatieve dekking gevonden te worden. Indien er voor 2014

een klein tekort zou ontstaan, moet dat ons inziens oplosbaar zijn.

 

Zaken die ons inziens aandacht moeten blijven houden zijn verder:

a: Duurzaam bouwen / Duurzame bedrijvigheid / en energiewinning

b: Verkeersveiligheid (vizier ook op Mensuma-achtige wegen)

    Maar dit kan ook net zo goed betekenen, goede begaanbare trottoirs

   voor ouderen, om maar eens wat te noemen !

c: Ook de bijstand zal wat financiering betreft een punt van aandacht

    blijven. Toch zien we graag blijvend aandacht voor armoedebestrijding

    (sociale zekerheid)

d: Ontwikkelen van goede/betere communicatie

e: Vitale en leefbare dorpen / MFC's

f: Onderwijs en jeugd.

 

Voorzitter,

Vroeger keken we wel eens naar een engelse soap-serie: Coronation Street. Meer dan

7000 afleveringen zijn er van gemaakt en tussen 1967 en 1975 zijn er in Nederland 428

afleveringen van uitgezonden.

Een ding van die serie bleef de mensen indertijd, en vlak daarna ook nog rotsvast, en

bijna onuitwisbaar in het geheugen bij..., trouwens ook nu nog als je mensen vraagt die

dat indertijd allemaal zagen. Datgene wat bij bleef was:

"het ging maar door, het ging maar door en het ging maar door !"

Inmiddels kunnen we misschien stellen dat de titel fout is geweest:

Het had: Caspar Robles Street moeten zijn. Met gelukkig nu de klemtoon op: had.

Want er is nu schijnbaar licht aan het einde van de tunnel.

 

Voorzitter,

Als we vanmiddag laat in de middag niet de mail hadden ontvangen van de griffier

waren we scherper geweest in een wel iets langer verhaal.  We zijn weliswaar blij dat

het gesprek nu... in goede harmonie is verlopen, en dat de boeren tevreden zijn.

Maar dit had al veel eerder gekund. Wij gaven al vaker aan dat er met de boeren en

landeigenaren best wel te praten valt, en zie daar !

In de mail staat ondermeer, dat beide partijen hetzelfde nastreven. Tsja, dat klopt,

maar dat wisten wij al veel langer. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het zover heeft

moeten komen tot zelfs het nota bene door de gemeente zomaar ophangen van een

camera ?!

Maar goed, wij gaan voor een goede uitkomst, en aangezien die er nu werkelijk lijkt te

komen, zullen wij nu op dit moment niet scherper worden.

 

Laatste opmerking:

We zijn verder ook blij, vernomen te hebben dat er naar de parkeerplaats Opende toch

op een manier die in overeenstemming is met hoe, voor zover wij dat inschatten... het

gros van de raad daar naar keek, gekeken wordt.

 

 GroenLinks Grootegast,