Greep... uit onze inbreng op woensdag 19 december 2012

 

agpnt

 

10.  Kanteling en Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning:

      We benadrukten nogmaals, zoals wij ook op 27 november deden, dat

      mensen door maatwerk niet tekort mogen komen, en dat mantel-

      zorgers alle waardering, respect en ondersteuning moeten blijven

      krijgen.

 

13.  Kunstgrasveld VV Grootegast
     
Wij zouden, indien wij akkoord gaan met dat bedrag of bedragen, ten

      aanzien van het kunstgrasveld, misschien dan wel volgende voorwaarde

      bij kunnen stellen:

      * Zorg ervoor dat het kunstgrasveld in de winterperiode ook ter
         beschikking staat van andere verenigingen.  We pleiten er zelfs

         voor om VV Niekerk minimaal 1 trainingsdag per week, in het

         winterseizoen 'gratis' gebruik te laten maken van het kunstgrasveld.

  

      Meer vragen van ons:

      a:  Hoelang duurt het voordat je toplagen van kunstgrasvelden moet

           renoveren.  Bij kunstgrasvelden die 10-12 jaar geleden aangelegd

           zijn, zie je vaak dat er daarna wordt gerenoveerd.

 

      b:  Wat gebeurt er wanneer de stichting op termijn toch geld tekort

           komt ?

 

      c:   Hoe gaat het als er iets fout gaat lopen met bijvoorbeeld het

            onderhoud ?  Is er controle op de onderhoudskwaliteit ?

            En indien ja:  hoe vaak- en door wie ?

 

      d:   Is de aanbesteding zodanig geweest dat daaruit het meest

            maximale voordeel behaald is ?

 

Voortschrijdende inzichten in b.v. de stand van de Algemene Reserve nu- 

en daarbij ook nog eens de constatering dat er naar alle waarschijnlijkheid,

in financieel opzicht donkere wolken op ons afkomen, zouden nu trouwens

ook een meer gereserveerde opstelling van ons rechtvaardigen !  

Willen we toch even meegeven.

 

Vooralsnog geven we nu... onze inbreng, en dan ook vooral onze 1e vraag,

opmerking betreffende: "kunstgrasveld in de winterperiode ook ter beschik-

king stellen van andere verenigingen, waaronder: trainingsdagen voor: 

VV Niekerk in de winterperiode"... geven we onze inbreng nu- en op dit 

moment mee als stof... om verder over na te denken.

 

        

15.     Vaststellen belastingverordeningen en bijbehorende tarieventabellen
         2013

         - Er bestaan zaken op deze wereld... waarmee wij meer content zijn

           dan met de OZB aanslagen.  Zeker als zij geen gelijke tred houden

           met de situatie zoals ie al jaren en jarenlang is op de woningmarkt. 

           Ondanks onze visie en gevoel daarover, ontkomen we er toch niet

           aan... gewoonweg koud en zakelijk vast te stellen, dat het daarbij

           toch wel zo is... dat je in de gemeente Grootegast daar in elk

           geval...,  en hoe je het ook wend of keert... toch minder slecht

           mee af bent dan in de ons omringende en veel andere gemeenten.

           Tsja, en dan sta je voor het feit..., dat je, ondanks hoe je over de

           OZB denkt... toch deze gemeente onontkoombaar ergens toch een

           compliment moet maken.  Bij deze dan dus.

           Maar het zou mooier zijn dat de lasten zouden zakken.