Greep uit onze inbreng tijdens de Raadsvergadering 20-01-2015

 

09.     Centrumregeling Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

        

         De afgelopen weken was via het nieuws ook te vernemen dat veel raadsleden

         onvoldoende zeggenschap ervaren over de uitvoering van de Wmo, omdat een

         individuele gemeente te klein is om alle taken uit te voeren.

         Daarmee is samenwerking met andere gemeenten noodzakelijk, en daarmee

         verdwijnt voor een belangrijk deel de zeggenschap en de invloed van individuele

         raadsleden/raden van individuele (en kleinere) gemeenten.

 

         Dat geldt wat ons betreft ook voor deze regeling. Het gaat om een naar

         verwachting relatief kleine doelgroep, die kwetsbaar is en waarvoor wij een grote

         verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat deze inwoners niet tussen wal en

         schip vallen. We betwisten niet dat samenwerking met andere gemeenten in dit

         geval noodzakelijk kan zijn omdat we n.a.w. niet zelfstandig in staat zijn de

         benodigde voorzieningen te treffen.  Blijft dan wel onze vraag wat de invloed van

         ons als individuele kleine gemeente nu daadwerkelijk is om het proces en inhoud

         te sturen.

 

         We missen dan ook evaluatiecriteria: de Wmo gaat uit van zorg en dienstverlening

         in de buurt, in eigen dorp of gemeente. Hoe gaan we dat voor inwoners van onze

         gemeente die behoren tot de doelgroep van deze regeling (kwetsbare inwoners)

         organiseren ? Hebben we Łberhaupt goed zicht op het aantal inwoners van onze

         gemeente dat tot deze doelgroep behoort ? We pleiten voor de mogelijkheid van

         inloop en opvang voor inwoners van de gemeente die tot de doelgroep van deze

         regeling behoren, in de eigen gemeente als daartoe behoefte bestaat. En dat

         zouden wij dan als een evaluatiecriterium willen toevoegen aan de regeling.

 

         * Stel dat we niet voor verlenging kiezen na 1 jaar, en de meerderheid (andere

            gemeenten) wil wel verlengen, kunnen we er dan zonder de gebruikelijke

            kosten uit stappen en een losse samenwerkingsovereenkomst sluiten, of is er

            dan al sprake van uittreding met alle gebruikelijke kosten van dien ?

 

         * Evaluatie voor 1 juni 2015 lijkt wel erg vroeg: we zijn nu al in de tweede helft

            van januari, er moet nog geÔnventariseerd en opgestart worden. Het lijkt ons

            toe dat we voor 1 juni nog niet helder hebben of de samenwerking op deze

            manier zal werken. M.a.w. het lijkt zinvol om de evaluatiedatum op te schuiven 

            (misschien met een half jaar ?) en daarmee ook de datum waarop besloten

            wordt om definitief in deze constructie samen te gaan werken.

 

10.     Beschikbaar stellen krediet t.b.v. uitbreiding onderwijsruimte SWS

         De Groene Borg te Kornhorn

         We hebben vragen gesteld betreffende de school, om te bezien in hoeverre de

         uitbreiding werkelijk noodzakelijk is.  We gaan er van uit dat de verkregen

         antwoorden, die we van afdeling Samenlevingszaken hierop verkregen hebben in

         orde zijn...  En als we dŗn... die antwoorden meenemen ? Dan kunnen we niet

         anders vaststellen, dan dat het er niet makkelijker op wordt hier tegen te zijn. 

         * Akkoord dus 

 

11.     FinanciŽle scan Westerkwartiergemeenten

 

         Herindeling mag ons inziens... geen nadelige gevolgen (in financiŽle zin), die echt
         aan herindeling op zich zijn te wijten, hebben voor de burgers.

 

         Dat bepaalde taken moeilijk- tot misschien zelfs niet door een kleine

         zelfstandige gemeente uit te voeren zijn..., trouwens taken die ons door het Rijk

         onder dwang opgelegd worden..., daar konden we in eerder stadium wel iets in

         zien.  We gingen er vanuit, altijd onder voorwaarden trouwens, dat herindeling

         hiervoor een oplossing was.  Doordat er echter steeds meer info tot ons komt,

         noem het desnoods: voortschrijdende inzichten, sluiten we daarvoor inmiddels

         andere opties, zoals gebruik maken van samenwerkingsmodellen tussen

         gemeenten, zonder concurrentiedoelen, ook niet meer uit.

 

         Het onderzoeksinstituut Coelo maakt duidelijk dat een herindeling gťťn financieel

         voordeel oplevert, zoals zo velen onze inwoners en ons willen doen laten geloven.  

         En by the way: de door het Kabinet al ingeplande bezuinigingen van: ťťn miljard,

         zouden, volgens het Coelo... ook al niet realiseerbaar zijn.

         * Onderzoeksresultaten van Coelo zijn ondermeer ook:

         1.       Gemeentelijke uitgaven dalen niet na herindeling, zowel niet de korte als

                   de lange termijn.

         2.       Onvoldoende progressie in efficiency: de kosten voor bedrijfsvoering

                   blijven in de nieuwe grotere gemeentes per hoofd van de bevolking

                   gemiddeld ongeveer hetzelfde als voorheen.

         3.       De publieke voorzieningen worden niet beter dan voorheen het geval was.

 

         Al met al laten we het er op dit moment bij... dat we steeds minder enthousiast

         worden van Herindeling

         * Voor andere partijen, voor- of tegen Herindeling, bleek dat de financiŽle
            aspecten hierin ook van groot belang waren bij het nemen van beslissingen
            ten aanzien van Herindeling.