Greep uit onze inbreng: Raadsvergadering 20-02-2018

06.     te bespreken ingekomen stukken
          a:       Wijziging Begroting 2018 GR Omgevingsdienst Groningen.
                   De Raadmemo geeft onder: Noodzakelijke extra investeringen in
                   het registratiesysteem/wijziging begroting 2018... zaken aan over
                   onvoldoende kennis medewerkers om goed met het systeem te
                   werken, onvoldoende digivaardigheden van medewerkers- en iets
                   met inrichting systemen.
                   Buiten het punt dat wij ons ook nog zorgen maken over de inhuur,
                   zijn er dus nog heel wat slagen te maken daar.
                  
                   Verder over het punt van het niet volgen van de juiste procedure:
                   Besluiten nemen... voordat de raden in de gelegenheid zijn gesteld
                   zienswijzen in te dienen ???
                   Dat valt minimaal in de categorie: 'Eens..., maar nooit weer'.

          b:       Wijziging Begroting 2017 en Begroting GR Publieke Gezondheid &
                   Zorg.

                   We namen de zienswijze raadsmemo hiervoor over.

          c:       Monitoring Sociaal Domein

                   Naar aanleiding van knelpunten concludeert men dat de opbrengst
                   van de monitor in huidige vorm onvoldoende is.

                   GroenLinks Grootegast vindt het jammer... te moeten vaststellen
                   dat het monitoren van de resultaten van het Sociaal Domein
                   kennelijk een ingewikkelde kwestie is.
                   Het belang van- en effectief beleid is natuurlijk vanzelfsprekend, en
                   daar hoort bij dat het monitoren van de resultaten goed is.
                   Wel zijn we blij dat er verbetervoorstellen worden gedaan. Daarbij
                   willen we wel aangeven dat absolute aantallen op zich niet zoveel
                   zeggen, maar dat het er wat ons betreft vooral om gaat om zicht te

                   krijgen op de vraag of wij als gemeente die mensen die een sociaal
                   vangnet nodig hebben, ook daadwerkelijk bereiken en of wij ook in
                   staat zijn om voor deze groep inwoners daadwerkelijk nieuwe
                   toekomstperspectieven te creŽren.

 

07.     Vragenkwartier

          Houtstook (Vraagmelding 18.05):
          We krijgen klachten van mensen binnen over houtstook.
          En onterecht zijn die klachten zeker niet !!!
          Ook mensen met luchtwegaandoeningen, zoals: C.O.P.D. ervaren houtrook
          terecht, als meer dan hinderlijk. 
          Rapportages, die de schadelijkheid ervan aangeven zijn er vele, onder
          andere bij het VNG, Longfonds enzovoorts.

          We hebben er info over opgevraagd. Na die infoverstrekking rest, wat ons
          betreft nog het volgende aan vragen:
          *        Hoe staat het inmiddels met de opties om te publiceren
                   over de nadelen... van houtstook ?
          *        Kan op korte termijn hierover dus iets aan voorlichting
                   gedaan worden ?

          Wethouder reageerde en deed o.a. toezegging dat publicatie opgenomen
          zou worden.  Steun kwam ook van VVD die benadrukte dat in bepaalde
          gevallen ook veehouders (het vee) er 'last' van kon hebben...

08.     Vaststelling Bestemmingsplan Langeweg, hoek Bovenweg
          De communicatie was nu een heel stuk beter verlopen dan de vorige keer.
          Ook zal met een der partijen nog verder gesproken worden.
          Met benadrukken dat verdwijnen van parkeerplaatsen, hoe je het wend of
          keert best een aandachtspunt is- en dat men serieus 'moet' kijken wat
          daaraan nog gedaan kan worden, konden we dus nu wel akkoord gaan.

         
09.     Gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer

 

          Onderwerp is opnieuw de deelname aan een gemeenschappelijke regeling:
         (GR) bedrijfsvoeringorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

 

          Als GroenLinks ondersteunen wij wel het streven om efficiŽnt het inkoop-
          en aanbestedingsproces van het Publiek Vervoer vorm te geven. 
          De praktijk zal moeten uitwijzen of het daadwerkelijk tot een vergroting van
          efficiency en kwaliteit zal leiden. 

          Zoals wij al memoreerden in de raadsvergadering van januari, zal de
          realisatie van een GR extra activiteiten meebrengen die een extra druk gaan
          leggen op het ambtelijk apparaat, zoals het voorbereiden van
          GR-vergaderingen, extra overleggen omdat je als gemeente toch ook
          ambtelijk betrokken moet zijn en moet weten waarover het gaat.

 

          De bijgevoegde begroting geeft voor zover wij het juist gezien hebben, nog
          steeds onvoldoende inzicht in de noodzaak van het aanstellen van een
          directeur op een formatie van 7,5 fte.
          Heeft ie wel genoeg zinvols te doen straks... ?
          * Je zou je trouwens ook nog af kunnen vragen of het goed is om
            voor een beoogd directeur te gaan, met bestuurlijke achtergrond,
            terwijl de kracht van de voorgestelde uitvoeringsorganisatie juist
            de: materie... deskundigheid moet zijn... ?

          Al met al zal duidelijk zijn dat wij nog twijfels hebben over nut en noodzaak
          van deze GR. Wij zijn meer voorstander van een minder zwaar  pgetuigde
          op inhoud gebaseerde samenwerkingsvorm. Gezien het vergevorderde
          stadium waarin deze GR zich al bevindt, achten wij het niet meer opportuun
          om tegen te stemmen, maar volstaat het ons duidelijk gemaakt te hebben
          dat we mede ook over de werkwijze- en meer... nog   wel twijfels hebben.

 
11.     Wijziging Verordening WMO
          GroenLinks Grootegast is wel akkoord met de voorgestelde technische
          wijzigingen.  Wel een vraag ter verheldering: wat is de reden dat het
          tarief voor begeleiding individueel intensief met wel meer dan Ä 10,00
          naar beneden gaat ?

          * Agendapunt komt nog terug in de volgende vergadering.