Greep uit onze inbreng: Raadsvergadering 20 maart 2018

05.     Lijst van toezeggingen:
          * Waterschappen vs wateroverlast Roblespark
             GroenLinks Grootegast gaf het idee mee, om vanwege deze problematiek
             misschien anders te gaan bouwen- en verwees naar: STOWA
             Ook op die site zijn er misschien... bruikbare ideeŽn over te vinden...
           
06.     Statiegeld petflessen en blikjes: (Motie raad Marum)
          Akkoord met het ondersteunen (Unaniem)
          Wel vroegen we daarbij aandacht voor strengere regels voor het gebruik
          van kunststof door producenten, het kijken naar de mentaliteit in het
          algemeen- en de balans tussen hoogte statiegeld en de drang om het dan
          niet weg te gooien maar in te leveren en de verkoopbaarheid van het
          product.

 

          Omgevingsrecht:
          - Controlefrequentie milieutoezicht niet gerealiseerd.
          - Planmatig toezicht op naleving bestemmingsplanbepalingen
            ontbreekt
          * Wat voor consequenties had- en heeft dat ?
          * En had- en heeft dat geen consequenties ? Wat is dan de
             waarde van die controle en dat toezicht ?
 

         

07.     Vragenkwartier

          Nieuw hek Caspar Roblesdijk:
          Na gesproken te hebben met deze en gene, vroegen wij ons af of er wel
          weer een nieuw hek geplaatst zou moeten worden op de Caspar Roblesdijk ?
          Misschien is het beter om naar alternatieven te kijken ?
         

          * Maar de wethouder gaf aan dat het hek er toch gewoon komt...

          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

          ###  Verder ondersteunden we het CDA met hun pleidooi voor een
                   Laadpaal (OV_Chipkaart) in Grootegast zelf.
                   Onbegrijpelijk dat ie verdwenen is...
 


08.     Wijziging verordening WMO
          Agendapunt 8 Technische wijziging verordening Wmo

 

          Wat GroenLinks Grootegast betreft is de technische wijziging wel
          akkoord. Het lijkt ons niet slecht om dit zo te doen.

          Het is ons inziens wel een interessant gegeven dat binnen onze
          gemeente kennelijk niemand gebruik maakt van het product... :
          Begeleiding Individueel... Wij vragen ons af welke conclusies je daaruit
          kunt trekken.  Misschien is het iets om mee te nemen bij door ontwik-
          keling van beleid...09.     Verordening Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier
          Huishoudelijk reglement, onderdeel D

          Dit onderdeel betreft de (wijze van) besluitvorming. Er wordt niet gezegd
          in welke gevallen sprake is van geheime stemming- of behandeling achter
          gesloten deuren.  Het ligt in de rede dat dat wordt uitgesloten, maar dat
          moet, ons inziens dan worden vermeld.

 

          Verder nog een vraag / opmerking... over de wijze waarop de Adviesraad
          en het CliŽntenplatform (CP) zich ten opzichte van elkaar en ten opzichte
          van het college verhouden:
 

-         De voorzitter van het CP is lid van de Adviesraad, maar moet binnen het CP wel
een onafhankelijke positie innemen.
 

-         Weliswaar wordt de werkwijze van het CP vastgelegd, maar niet wordt
aangegeven wat de doelstelling van het CP is. Evenmin wordt aangegeven op
welke wijze het CP leden werft en benoemt (behoudens de voorzitter).
 

-         Uit het organisatieschema lijkt af te lezen dat het CP adviezen kan geven via de
werk- en/of themagroepen van de Adviesraad, maar ook rechtstreeks aan de
Adviesraad.
 

-         De structurele themagroepen gaan over onderwerpen die vrijwel altijd ook het
CP raken.
* In welke gevallen kan het CP adviseren buiten de themagroepen om ?
* Wat is de relatie van het CP met het college ?
* Kan het CP alleen maar via de Adviesraad adviseren ?

          Kortom, om leed achteraf te voorkomen ziet GroenLinks Grootegast graag
          een heldere positionering van het CP als het gaat om doel, werkwijze,
          relatie met Adviesraad en Adviesrecht richting college.

 

          Uit het organisatieschema dat als bijlage bij het Huishoudelijk reglement is
          bijgevoegd lijkt het namelijk alsof het CliŽntenplatform, voortkomt uit de
          Adviesraad... en dat de themagroepen vertegenwoordigers hebben in het
          CliŽntenplatform...
          Als wij de stukken goed hebben gelezen... is de voorzitter van het
          CliŽntenplatform lid van de Adviesraad en worden de leden... van het
          CliŽntenplatform door het college benoemd.
          * Lijkt ons opmerkelijk voor een CliŽntenraad...11.     Basisondersteuning en ťťn toegang sociaal domein

          Het college vraagt om instemming met spoor 1 en met de bekostiging.
          Als we het goed gelezen hebben gaat het ook en vooral om het in werking
          zetten van een aanbestedingsprocedure om tijdig een nieuwe organisatie
          gereed te hebben.

          Als GroenLinks zijn wij overtuigd van de noodzaak van het versterken en
          ondersteunen  van de samenlevingskracht, omdat op die manier het best
          invulling gegeven kan worden aan preventie en het voorkomen van
          individuele probleem  situaties.
          Toch mag in onze ogen de nadruk op samenlevingskracht niet ten koste
          gaan van noodzakelijke maatwerkvoorzieningen.
          De consulenten die onder gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen,
          zullen werken in de gebiedsteams. Dit vraagt een hele heldere en zorg-

          vuldige taak- en verantwoordelijkheidsverdeling, met name als het gaat
          om de dagelijkse aansturing van het werk.
          De keuze tussen subsidiering van een stichting of het doen van een
          aanbesteding, vinden wij een ingewikkelde. Aan beide constructies kleven
          voor- en nadelen. Als GroenLinks Grootegast zijn wij voorstander van het
          sturen op resultaten, maar tegelijkertijd ook voor een nauwe verbinding
          met de lokale samenleving. In de wereld van het welzijn doen zich hier in
          het noorden ontwikkelingen van grotere, meerdere provincies over-
          stijgende, organisaties, zoals bijvoorbeeld Tinten (Welzijnsgroep, Welzijns-

          organisatie), voor.
          De bepaling dat er een lokale stichting moet worden opgericht, kan voor-
          komen dat de binding met de lokale gemeenschap wordt verloren, terwijl
          toch de professionele deskundigheid als gevolg van de grootschaligheid
          van de organisatie, kan worden gewaarborgd.

          Tot slot nog een vraag aangaande het beŽindigden van de relaties met de
          bestaande organisaties...
          * Vloeien hieruit financiŽle of personele verplichtingen voort ?
          * Is er sprake bij de aanbesteding van verplichte overname van
            personeel ?


          GroenLinks Grootegast vraagt hierbij ook aandacht voor de realisatie van
          verbinding met de lokale samenleving als het gaat om de organisatievorm.
          Ook vragen wij aandacht voor een heldere functionele positionering van de
          gemeentelijke consulenten in de gebiedsteams, om kwesties over verant-
          woordelijkheden en bevoegdheden te voorkomen.

 

          # Agendapunt 11 was voorbereidend...