Greep uit onze inbreng in de raadsvergadering van 20 mei 2014

 

7   Te bespreken ingekomen stukken

     Naar aanleiding van schriftelijke vragen van een raadslid van VZ2000 vroegen

     we naar de bevestiging dat het evenementenbeleid besluitvormend terug zou

     komen in september 2014.

     * Deze bevestiging kregen we !

 

8   In het vragenkwartier vroegen we ons af hoe het college aankeek tegen de

     bijgestelde plannen betreffende MFA in Kornhorn.

     Het beschikbare budget (750 duizend euro minus de reeds gemaakte kosten) is

     voor 2014 nog beschikbaar.  Maar hoe zal er daarmee omgegaan worden als

     2014 verstreken is, en men dan nog niet voldoende stappen heeft gezet ?

 

       * We ondersteunden de heer van Werven (VVD) inzake vragen betreffende hoe

        er in het broedseizoen met zaken ten aanzien van- of die een link hebben met:

        Flora en Fauna omgegaan moet worden.

        Ons inziens ook geen snoei en kapwerk binnen het broedseizoen, welk een

        periode betreft van Ī eind maart t/m juli.

 

9   Eerste Voortgangsrapportage

     Deze doornemende leidde dat bij ons, buiten de vragen, tot nog een enkele korte

    opmerking.  Verder kijken we met belangstelling uit naar de mei-circulaire, die men

     misschien beter: "juni-circulaire" kan noemen.

 

     In de vragen die we stelden zaten: Het jeugd- en jongerenwerk, Het CJG, Herstel

     houtsingels, kapitaallasten betreffende kortlopende geldleningen en het Jeugd

     Volg Systeem vs de kosten daarvan.

     Ook vroegen we ons af wat in deze tijd, waarin steeds meer mensen hun hele

     leven, en wat zich daarin afspeelt continue de hele dag door checken op hun

     Iphones, Ipods, Ipad, Gadgets enzovoorts, wat in deze tijd nog de waarde is van

     een Dynamisch Reizigers Informatie Systeem, zeker als dat ons: Ä 14.000 kost ?

     Moeten dat soort zaken (ŗls men al van mening is dat die er moeten komen ?),

     qua financiŽn niet puur voor rekening van het O.V. zijn ?

 

10 Processtappenbeleidskaders en Verordeningen Sociaal Domein

     Uit de drie te kiezen varianten kozen ook wij de aanbevolen optie: A: "De raad

     legt zaken op hoofdlijnen vast en delegeert de uitwerking aan het college"