Greep uit inbreng Raadsvergadering 20-06-2017


06.    Novatec -  Ontwerpbegroting
        De tekorten in
de Meerjarenraming worden veroorzaakt door het
        negatieve subsidieresultaat. Afnemende rijkssubsidie. We gaven
        o.a. wat commentaar op de keuzes die het Rijk maakt, waarbij wij,
        gezien die keuzes… het te gek voor woorden vinden, dat er dan op
        de kwetsbare groepen bezuinigd wordt.

08.     Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein
         Grootegast.

         * Er waren in dier voege nog vragen, onduidelijkheden bij de
       
    meerderheid in de raad dat dit agendapunt op 4 juli terugkomt.
 

09.     Vaststellen: beleid bestuurlijke sancties op grond van de Opiumwet.
            Het zogeheten "Damoclesbeleid" (Art. 13b v/d Opiumwet).
         * Akkoord

10.     Evaluatie Preventie en handhavingsplan Alcohol
         * Diverse zorgpuntjes geuit, waaronder dat ook ons inziens het van
            belang is dat ouderen thuis ook op een bepaalde wijze omgaan
            met een goed privé alcoholbeleid t.a.v. hun kids.

11.     Subsidierelatie met MEE Groningen

         GroenLinks Grootegast vindt het van belang dat een goede integrale
         dienstverlening in de vorm van basisondersteuning in de nieuwe
         Westerkwartiergemeente, die er nu misschien toch schijnt te komen.
         Daarbij willen we benadrukken dat de cliënt centraal hoort te staan
         en dat de organisatievorm daarop hoort te zijn afgestemd.
         Het aanwezig zijn van een MEE-Consulent daar waar inwoners van de
         gemeente erom vragen, als bij Novatec nu het geval is…, zoals we ook
         lezen in de stukken onder: Inzet MEE Consulenten onder punt a: …
         Dat is hiervan een mooi voorbeeld.
         Ook hechten we eraan om de administratieve lasten zo laag mogelijk te
         houden en ook dit een leidend principe te laten zijn bij de vormgeving
         van de basisondersteuning…

         GroenLinks Grootegast kan zich vinden in het voorstel. Met voorliggend
         voorstel wordt voorzien in een overgangssituatie naar de realisatie van
         de basisondersteuning in die nieuwe Westerkwartier-gemeente. Hierbij
         wordt tegemoet gekomen aan zowel de belangen van MEE, namelijk
         tijdig kunnen anticiperen op een andere dienst-verleningsstructuur en
         daarmee het kunnen voorkomen van onnodige frictiekosten, als van de
         gemeenten, namelijk het waar-borgen van de kwaliteit van dienstverle-
         ning en het voorkomen van onnodige inzet van extra financiële middelen.
          ## CDA-CU-Motie: Zorg Politie Capaciteit in onze regio, aangenomen.