Greep uit onze inbreng tijdens de Raadsvergadering 21-01-2014

 

08.   Presentatie van gesprek met leiding Politie-eenheid

       Eindelijk werd ons... verzoek, wat wij als ťnige partij hadden gedaan,

       te weten dat wij als GroenLinks Grootegast zeker 1 x per jaar overleg

       wilden in de raad met de Politie ingewilligd.   

       Volgens ons, maar dat proefden wij ook van de kant van de Politie

       een succes, wat vaker herhaald zal worden.

 

Als enige partij stelden wij ook dierenmishandeling en verwaarlozing aan de

orde, als wel ook de zaak met het afgeschoten damhert te Marum

(9 december 2013)

 

09.  Begroting 2014 Stichting Westerwijs

      - We hebben het openbaar onderwijs op afstand gezet, dus moeten we

        ons, zoals wij het zien tenminste, ons niet te veel bezig houden met

        hoe de organisatie het doet en met details

      - Bij een begroot tekort willen we meenemen dat er geinvesteerd wordt

        in kwaliteit en dat er een sterke reservepositie is

      - Volgens ons, hebben we eerder ook wel discussies gehad waarin we

        vaststelden dat we over afwijkingen van de begroting niet behoeven

        te worden geÔnformeerd, mits we bij de begroting een prognose

        ontvangen van het resultaat van het lopende jaar- en dat het niet om

        werkelijk echt grote bedragen ging. Indertijd is dit, ons inziens niet

        goed nagekomen, maar we gaan er van uit dat dat tot het verleden

        behoort

      - We hebben verder kennisgenomen van toezegging van Westerwijs dat

        bijstelling van de begroting naar aanleiding van een bijstelling van het

        Meerjarentermijnplan aan de raden wordt voorgelegd.

 

Met inachtneming van het voorgaande kunnen we instemmen met de

Begroting 2014

 

11.   Visie op het Sociaal Domein

       - De visie geeft een mooie algemene samenvatting van ontwikkelingen

         die gaande zijn alsook de verschillende rollen die gemeenten kunnen

         spelen in het sturen, regisseren en uitvoeren - Niet slecht vinden wij

         dat, misschien ook wel logischerwijze..., er uitgegaan wordt van een

         gezamenlijke aanpak in het Westerkwartier

      - Toch blijft de vraag, dit stuk doornemende, wat is nu een specifieke

         kenmerkende aanpak voor het Westerkwartier. Waarom is deze visie

         specifiek goed voor het Westerkwartier ? Volgens ons is ie toepasbaar

         op elke gemeente.

      - We missen in deze stukken dat de eigen kracht van dorpsgemeenschap-

        pen daadwerkelijk wordt vormgegeven door bijvoorbeeld overheveling

        van taken en voorzieningen, met een daadwerkelijke budgetverantwoor-

        delijkheid, dus geen Ä 5000,00 voor wat leuke dingen of stoeptegels,

        maar taken waarvoor burgers warm lopen omdat zij er daadwerkelijk iets

        voor terug krijgen en waar zijzelf sturing op hebben: eigen kracht

        betekent ook dat de overheid niet langer zegt dat zij wel weet wat

        goed is voor de burger maar henzelf dat laat uitmaken en daarin ook

        faciliteert

     - Wat we ook missen in deze visie is dat de gemeente daadwerkelijk

        samen met de burger en/of dorpsgemeenschap doelen stelt, en niet

        meer zelfstandig doelen stelt

     -  We missen een vooruitblik op de bijzondere kenmerken van het Wester-

        kwartier als het gaat om kwetsbare groepen en het slaan van piket-

       paaltjes daarin. Om een voorbeeld te noemen: in geval van werkloosheid

        niet aan de kant van de werkloze nog meer maatregelen en ideeŽn

        verzinnen, maar vooral inzetten op versterking van de regionale economie,

        bewustwording creŽren bij ondernemers en het mogelijk maken dat deze

        kwetsbare burgers daadwerkelijk als arbeidskracht participeren. Want dat

        is wat het Westerkwartier nodig heeft.

     - Wat we ook onvoldoende zien terugkomen in deze visie is op welke wijze

       de couleur locale (vertaling: sfeer en gebruiken die karakteristiek zijn voor

       een plaats of een streek) van de individuele gemeente of dorp in de

       gezamenlijkheid van de Westerkwartierse aanpak voldoende tot zijn recht

       zal komen. Leek is een heel ander dorp dan Grootegast of Opende.

       Het was mooi geweest als in deze visie opgenomen was dat het dorpseigen

       karakter uitgangspunt van beleid en handelen is.

    - Afsluitend zouden we willen zeggen dat er aan de andere kant weinig mis is

      met deze visie, je kunt er alle kanten mee op.  In die zin ondersteunen wij

      de visie en ondersteunen we de aanpak in Westerkwartiers verband.

      Wij zien echter dat er, ons inziens tenminste, wel verbeteringen aange-

      bracht hadden kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld meer aandacht besteden

      aan de bijzondere kenmerken van het Westerkwartier.

      En duidelijker schetsen welke positie groepen kwetsbare burgers innemen

      specifiek in deze regio, dat de couleur locale van ieder dorp of gemeente

      niet tot zijn recht komt, dat de gezamenlijkheid van gemeente en burgers in

      het stellen van doelen en aanpak onvoldoende aanwezig is- en dat een

      gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers en dorpsgemeenschappen

      met de gemeente ons inziens tenminste onvoldoende tot uitdrukking wordt

      gebracht door daadwerkelijke overheveling van taken, verantwoordelijkheden

      en budgetten.