Greep uit onze inbreng: raadsvergadering 21 april 2015

 

06.     Ingekomen stukken:

         a:       Concept-begroting 2016 Omgevingsdienst Groningen (ODG)

                   Als bij zo een grote omvang reserves dat niet leidt tot lagere bijdrage,

                   zou dit kunnen cq moeten leiden tot teruggave (verdeling van het

                   overschot). GroenLinks Grootegast dient dit als zienswijze in- en geeft

                   dat als boodschap mee aan de vertegenwoordiger in het AB.

                  

         c:       Verzoek om medewerking wijziging bestemmingsplan i.v.m. plannen voor

                   een woonzorgvoorziening op het perceel Abel Tasmanweg 44 te Lutjegast

                   * Ons inziens: eventueel misschien een herbouw van een oude schuur

                     mogelijk (als dat kan ?), met daarbinnen ingebouwde units.

                      De hele raad was unaniem van oordeel dat het plaatsen van een aantal

                      losse units, om uiteenlopende redenen in elk geval niet haalbaar is.

                  

         e:       Brief/Motie raad Zuidhorn... Herindelingsproces-Herindeling:

                   T.a.v. herindeling vroegen we ons nog wel even het volgende af: Mogen

                   we bij de taken en de werkwijze van de regiegroep ook iets doen aan

                   betrekking burgers bij het herindelingsproces (draagvlak creëren), mogen

                   we de burgers ook informeren wat het op financieel gebied voor hen zal

                   gaan inhouden ? Door OZB worden de lasten in aanloop... nu al gelijk

                   getrokken.  Dat wil zeggen: de burgers in gemeente Grootegast zijn nu al

                   door mogelijk aankomende herindeling meer geld kwijt.  Vaak gehoord

                   argument is dat je na herindeling beter een vuist kunt maken.  Tegen wie

                   moet je dan een vuist kunnen maken ? Tegen de provincie ? Maar staat

                   de Provincie eigenlijk niet in dienst van de gemeenten ? Waarom moeten

                   gemeenten dan een vuist kunnen maken tegen andere overheids-

                   instanties ?  En staat een herindeling regionale samenwerking tussen

                   gemeenten niet in de weg ?

 

07.     Vragenkwartier
         Kan het college waarborg geven dat door mee te gaan met Jonker, de toekomst

         van een nabijgelegen agrarisch bedrijf niet in het gedrang komt ? In uw brief aan

         desbetreffende agrariër schrijft u verder ondermeer:  "Op grond van milieuwet-

         geving zal uw bedrijfsvoering niet worden belemmerd door het camperpark". 

         Impliceert dit dat bedrijfsvoering mogelijk wel op andere gronden, die te wijten

         zijn aan uitbreiding van dat camperpark... in gevaar kan komen ?

         * De desbetreffende wethouder was er helder in- en klip en klaar, in niet mis te

           verstane bewoordingen gaf hij aan:  dat dit bedrijf (Bonnema) géén gevaar

              zou lopen hierdoor !

 

08.     Woonvisie Westerkwartier:

         Zoals wij... memorie van antwoord interpreteren lijkt het GroenLinks Grootegast

         toe, dat u ons niet veel tegemoet bent gekomen.

 

         GroenLinks Grootegast blijft zich bijvoorbeeld... verbazen over het specifiek naar

         voren halen van één zorgaanbieder in een visiestuk dat meerdere jaren meegaat,

         zonder dat het specifieke karakter van deze aanbieder is aangetoond. We vragen

         ons trouwens ook nog af of buurtzorg niet duurder is dan anderen...

                           

         GroenLinks Grootegast pleit er verder voor dat deze woonvisie niet een papieren

         visie blijft, maar daadwerkelijk in daden wordt omgezet.  Hiermee bedoelen we in

         het bijzonder het aanpassen van het gemeentelijk beleid betreffende de starters-

         regeling.  Wij verzoeken het college om een voorstel aan de raad voor te leggen

         om de startersregeling te laten gelden voor zowel bestaande als nieuwbouw-

         woningen, voor zowel koop- als voormalige huurwoningen.   

 

         Op deze manier wordt een geweldige mogelijkheid geboden voor starters om op

         een verantwoorde wijze een bij hun inkomen passende woning te kopen- en

         daarmee natuurlijk ook  bij te dragen aan het doorbreken van de stagnatie op de

         woningmarkt.  Laten we zorgen voor een geloofwaardige politiek door niet met

         de mond het ene belijden, namelijk het vaststellen van een papieren Woonvisie,

         maar in daden het andere te doen, namelijk de Woonvisie niet uitvoeren als het

         om starters op de woningmarkt gaat !

 

         Met inachtneming... van wat we hier- en nu te berde brachten- en inclusief

         eerder door GroenLinks Grootegast geplaatste opmerkingen over de Woonvisie,

         zullen we verder wel akkoord gaan hiermee.

 

10.     Initiatiefvoorstel heroverweging regelgeving paardenbakken

         Unaniem volgt raad de aanbevelingen werkgroep heroverweging paardenbakken.

         Ook GroenLinks Grootegast nam het werkgroepbesluit als uitgangspunt, maar wel

         met dien verstande- en ook nét zoals de PvdA het uitstekend verwoordde:

         Met in achtneming van kwetsbare gebieden.  Daarin willen wij géén

           paardenbakken zien !

         College:

         - Datgene wat er lag tot aan 2014 vastleggen in bestemmingsplan (legaliseren)

         - Er zal bezien worden hoe/of er overleg gepleegd wordt met de overige Wester-

           kwartiergemeenten. 

           Hierbij werd door college de voorzitter van Westerkwartier, Paardenkwartier

           opgeroepen om zelf ook in die andere Westerkwartiergemeenten druk uit te

           oefenen !