Greep uit onze inbreng Raadsvergadering 21-06-2016
 

  

07.     Vragenkwartier

         - Zonnehuisgroep Niekerk / Problemen (Streekkrant:  07-06-2016)

         Greep uit in het artikel genoemde problemen:

         Liftproblemen // Brandweer en Rookmelders // Te hoge huren, maar

         te lage bedragen worden aan de belasting doorgegeven, zodat men

         minder huursubsidie krijgt dan waar men recht op heeft // Geen

         reactie op klachten anders dan: we hebben uw klachten ontvangen.

         Uit de pan rijzende kosten // Algemene ruimten worden niet

         schoongemaakt, verwarmingsproblemen, enzovoorts, enzovoorts....

         Vraag:

         Als... GroenLinks Grootegast zegt met klem: a l s..., ŗls zelfs maar

         de helft van genoemde klachten in DeStreekkrant van 6 juni 2016

         waar zijn ? Waarom gebeurd er dan niets voor die mensen ? Wat

         zijn voor u mogelijkheden om hier invloed op uit te oefenen ? En wat

         kunt u er dan (informeel misschien ?) aan doen ?

        

08.     Vaststellen Bestemmingsplan Strandheem

                 

         GroenLinks Grootegast is het eens met de conclusie, getrokken in

         het raadsvoorstel vaststelling Strandheem van 21 juni, dat het

         waterschap Noorderzijlvest verantwoordelijk is voor de opslag van

         het Ureterperzand.

         Voor meer van onze visie op het waterschap ten aanzien van deze

         zaak, verwijzen we naar onze inbreng op: 17 mei 2016 onder het

         agendapunt: 8

                          

         Verder blijven wij achter de provincie staan, met haar visie dat

         permanente bewoning recreatiewoningen niet moet worden

         toegestaan. 

                                                       

         Met in achtneming  van dit aangegeven te hebben, kunnen we met

         de rest akkoord gaan.

                           

10.     Jaarrekening 2015 Stichting Westerwijs
        
         * Reserves nog op kleine vier miljoen (Ä 3.997.948)

         * De exploitatierekening van Westerwijs sluit in 2015 met een

            positief saldo van Ä 43.521,00

 

         Ook de combinatie...: op afstand zetten en de financiŽle situatie van

         nu, met daarbij een controleverklaring van Aksos die oke was, geeft

         ons geen aanleiding te gaan muggenziften over de stukken.

         Een aandachtspuntje zou nog kunnen zijn hoe de samenvoeging:

         Westerwijs/Penta Primair uit zal gaan pakken.

 

11.     Programmarekening 2015
         Status: voorbereidende behandeling

        

         * Een Ä 500.000 in de plus.

            Wel dient er volgens info onzerzijds nog rekening gehouden te

            worden met nog wat te betalen bedragen- en in hoeverre komen

            er nog bezuinigingen van het Rijk op het Sociale Domein...

            Maar goed, het had wel slechter gekund...
        

         Programma 1 "Bestuur en Burger"

                  

         ONTWIKKELINGEN
                   We lezen o.a.: "Contact met de besturen van dorpsbelangen,

                   verenigingen en/of stichtingen is in overleg met betrokkenen

                   gewijzigd. Rondes Groot Overleg waarbij het college en een

                   delegatie van gemeenteraad 1 x per jaar dorpen bezochten is

                   vervangen door een portefeuillehouder Dorpenbeleid en een

                   dorpencoŲrdinator die meerdere keren per jaar contact hebben

                   met de dorpen"

                   In het kader van een mogelijke... herindeling is ergens te

                   begrijpen dat dit veranderd is.  Punt is wel, dat ťťn van de uit-

                   komsten hiervan in de praktijk van alle dag is, dat je als raad

                   toch minder contact hebt gekregen met de dorpen.

                   GroenLinks Grootegast denkt dat dit geen goede zaak is.

        

         Programma 8 "Zorgvoorzieningen"

                   Onder: "Afschaffen HH 1 en invoering HHT", lezen we o.a.:

                   "ln oktober 2014 hebben de raden in het Westerkwartier

                    ingestemd met het afschaffen van Hulp bij het Huishouden 1

                    (HH 1)"

                   * We hechten eraan nogmaals te melden dat wij, GroenLinks

                      Grootegast, op 21 oktober 2014, onder agendapunt 13 als

                      enige partij hier tegen waren !
 

         * Vraag:      Bladz.: 98 We lezen daar ondermeer: "De waardering

                            van de aandelen is medio 2016 bekend".

                            Juni zou je als "medio van een jaar" aan kunnen duiden.

                            * Is de waardering inmiddels dus al bekend ?

 

         * Vraag:        Bladz.: 98 Onder: Verbonden partijen enz...

                            We lezen ondermeer: "lndien gťťn financiŽle aanspraken

                            worden gedaan op het deelnemerskapitaal worden de

                            BV's opgeheven en vallen de in voorziening geparkeerde

                            gelden vrij. Ultimo 2015 bedraagt de stand van de

                            voorziening Ä72.010".

                            * Is aan te geven wanneer de geparkeerde gelden vrij

                               komen, en wat gebeurd er dan met het bedrag van:

                               Ä 72.010 ?

 

         * Vraag:      Bladz.: 107 VNG geeft qua schulden een bovengrens

                            voor gemeenten aan van maximaal 80%. Grootegast zit

                            echter op 90% ?

                            * Is dit niet zorgelijk ?

 

         Opmerking    Bldz.: 116 Rekenkamercommissie:

                            GroenLinks Grootegast hecht eraan te benadrukken dat

                            zij als enige partij niet akkoord ging met aansluiten bij

                            de gezamenlijke rekenkamer Westerkwartier.

 

         * Vraag:      Bldz.: 122 Kwijtscheldingsbeleid
                            Indien een belastingplichtige niet over voldoende

                            financiŽle middelen beschikt kan kwijtschelding verleent

                            worden.  Echter alleen voor: OZB, Afvalstoffenheffing en

                            Rioolbelasting.

                            * Als iemand over te weinig middelen beschikt ? Dan kan

                               ie de overige heffingen toch ook niet voldoen ?

 

         Ook wij gaven aan, dat geld voor de zorg wel bij de zorg moest blijven !

 

12.     Kadernota 2016 en investeringsschema 2017-2020
         Status: voorbereidende behandeling.

 

         GroenLinks Grootegast is tevreden dat het Kunstgrasveld in Niekerk

         nu opgenomen is in het investeringsschema (zie ook: 15-12-2015).

        

         Wat MFA Grootegast betreft geven we vast het volgende mee.

         GroenLinks Grootegast heeft al vaker aangegeven kritisch te staan

         tegenover een MFA te Grootegast.  Onder andere op 30 juni 2015,

         Algemene beschouwingen.  Op dat moment was, wat ons betreft de

         situatie in het algemeen daar ook naar.

 

         Ondanks dat ons inziens er een kentering lijkt te zijn ten gunste van

         dat MFA, blijft het zo dat wij als GroenLinks Grootegast onze twijfels

         houden over exploitatie enzovoorts. 

         Wij willen, ook... ŗls er een herindeling komt... ?  Niet opgescheept

         zitten met een gebouw dat qua exploitatie te weinig doet.  Wie kan,

         om maar eens wat te noemen, zeggen hoe het misschien... gaat

         met stichting Muziekonderwijs, na herindeling ? Gaat de Muziek-school

         straks niet op in een grote Westerkwartierorganisatie/school, en waar

         gaan zij dan... zitten ?

 

         Eventueel... moet de voetbalvereniging met plan B.  ook uit de voeten

         kunnen in plaats van een MFA. Voor de muziek moeten we in zo'n geval

         dan wel een oplossing zien te vinden.

        

13.     Vaststellen Uitgangspuntennota Duurzaamheid
         Status: besluitvormend, na voorbereidende behandeling
        

         Zoals op 16 februari 2016 aangegeven door GroenLinks vinden we

         het sociale aspect van duurzaamheid, zoals: "Planet en Profit", van

         groot belang.  Volgens ons had de Uitgangspuntennota daarop nog

         wel iets meer aangepast kunnen worden.  Daarmee constateren we

         dat er ons inziens meer ingegaan had kunnen worden op datgene

         wat GroenLinks inbracht op 16 februari 2016.

 

         Het sociale aspect van duurzaamheid wordt in de nota slechts om-

         schreven als zijnde het feit dat er draagvlak moet ontstaan voor

         maatregelen die in de domeinen planet en profit worden genomen.

         Ook GroenLinks vindt draagvlak hiervoor erg belangrijk, evenals de

         voorgenomen acties op het gebied van planet en profit.

         Echter, ook voor het sociale domein op zich pleit GroenLinks voor

         een duurzame aanpak. En daarmee bedoelen wij het stimuleren van

         de eigen kracht van ieder individu, met ondersteuning van de

         gemeenschap van wijk of dorp.

         Feitelijk pleit GroenLinks ervoor om het begrip duurzaamheid toe te

         passen op de uitvoering van de Wmo en daarmee leggen we de

         verbinding tussen de verschillende gemeentelijke domeinen.

        

         En GroenLinks blijft vinden dat het aanjagen van projecten op het

         gebied van duurzaamheid onderdeel zou moeten zijn van bestaande

         functies, en is geen voorstander van het beschikbaar stellen van

         extra financiŽle middelen voor een projectleider duurzaamheid.

 

14.     Clientondersteuning/MEE
         Status: besluitvormend, enkelvoudige behandeling
         De raad wordt voorgesteld het Regionaal Transitiearrangement met MEE
         te beŽindigen per 01-01-2017.

        

         Als procesopmerking zouden we kunnen stellen het vreemd te

         vinden dat er een voorstel geschreven is, waarbij ons inziens

         volstrekt onvoldoende op de inhoud van de cliŽntondersteuning

         wordt ingegaan ?

         Dit is geen commentaar op de schrijfstijl van degene die dit voor-

         stel heeft geschreven, want schrijf-technisch is er ons inziens

         weinig mis mee.  Maar met een dergelijk voorstel missen we in te

         hoge mate, wŗt ons inziens meer benadrukt zou moeten worden,

         namelijk: clientondersteuning voor mensen met een beperking die

         het op eigen kracht niet redden.

 

         Waar gaat nu dit voorstel over ? Gaat het over op welke manier wij

         binnen Grootegast de onafhankelijke cliŽntondersteuning organiseren,
         op lokaal of op regionaal, of op provinciaal niveau ?

         GroenLinks is voorstander van ondersteuning zo dichtbij als mogelijk

         is in de buurt van waar mensen wonen, werken en leven. Dat zou

         pleiten voor onderbrenging van de ondersteuningstaken bij een

         lokale onafhankelijke organisatie. Echter, wel zal de kwaliteit

         voldoende geborgd moeten zijn, en zal er voldoende ervaring en

         expertise bij de organisatie voor cliŽntondersteuning moeten zijn.

         Dat betekent dat er een zekere kwantitatieve massa aanwezig zal

         moeten zijn in de onafhankelijke lokale organisatie. Daarom wil

         GroenLinks ook graag weten hoeveel keer in het afgelopen jaar een

         beroep op cliŽntondersteuning is gedaan, in welke vorm, en voor

         welke doelgroep.

 

         Er is een directe relatie met inwoners die tot voor kort doorstroomden
         van scholen voor speciaal onderwijs naar de Wajong of WSW. Er is

         een gevaar dat deze inwoners uit het zicht verdwijnen omdat ze in
         geen enkele regeling meer passen. Organisaties als MEE hebben veel
         expertise opgedaan met deze doelgroep. Daarom wil GroenLinks een
         standpunt van het college op welke manier de (preventie-)activiteiten
         voor deze doelgroep door de organisatie voor cliŽntondersteuning
         vorm gegeven zullen worden.

 

         GroenLinks kan zich vinden in het voorstel om te stoppen met RTA.

         Het tweede punt van het voorstel, namelijk dat in september een

         definitief besluit wordt genomen over hoe verder te gaan met MEE,

         staat haaks op hetgeen eerder in het voorstel naar voren wordt

         gebracht, namelijk dat de cliŽntondersteuning bij een onafhankelijke

         lokale organisatie zal worden ondergebracht.

         In de voorbereiding tot  de besluitvorming in september, wenst          

               GroenLinks dat onderstaande vragen worden meegenomen:

 

            * Hoeveel keer in het afgelopen jaar is een beroep op cliŽntenondersteuning
              gedaan, in welke vorm, en voor welke doelgroep ?

 

            * Op welke manier de (preventie-) activiteiten voor deze doelgroep door de
              organisatie voor cliŽntenondersteuning vorm gegeven zullen worden ?

 

            * Hoe denkt het college de onafhankelijke cliŽntenondersteuning gescheiden
              te houden van de indicatiestelling die door de gebiedsteams wordt
              uitgevoerd ?