Greep uit onze inbreng tijdens de raadsvergadering van 21-10-2014

 

04.  Besluitenverslag:

      Ten aanzien van agendapunt 9 van de vergadering 16-09-2014 willen

      we t.a.v. het amendement Wessels/Westerhof (verruiming onthef-

      fingsmogelijkheden) nog het volgende aangeven:

      We hadden graag een ruimer aantal ontheffingsmogelijkheden gewild,

      maar er was blijkbaar alleen een meerderheid te vinden voor het

      maximum van 12, inclusief aan te wijzen collectieve dagen.

      De aanpassing- en verwerking in de wijziging APV, die thans voorligt

      aanvaarden we omdat ons inziens toch hiermee een aantal dagen

      meer ontheffing kan worden verleend dan thans het geval is- en

      daarmee dus toch een verruiming bereikt wordt. Al is deze beperkter

      dan ons voor ogen stond.

 

12.  Tweede Voortgangsrapportage en bijbehorende begrotingswijziging

      We lezen in de intro van de Voortgangsrapportage het advies, om

      vooralsnog geen extra gelden beschikbaar te stellen voor de

      projecten MFA Grootegast en het zwembad, zoals een meerder-

      heid alhier op 16 september 2014 aangaf te willen doen.

      Wij onderschrijven dit advies.  Zeker gezien het tekort van ±

      zo'n 4 ton (€ 391.775), is het ons inziens beter het extra geld nog

      even te parkeren, en de komende begroting af te wachten.

 

      1.8. Zorgvoorzieningen

            MFA Kornhorn
            Een stukje realiteitszin doet ons afvragen of ontwikkelingen in

            Kornhorn in de toekomst van dien aard zullen zijn dat het te

            rechtvaardigen is dat er invulling gegeven gaat worden aan de

            plannen... zoals zij er nu... liggen ?

            Wij vragen ons af of bij het daadwerkelijk invullen van zulke

            plannen men in de toekomst daar zelfs niet mee in problemen

            komt wat bijvoorbeeld exploitatie betreft.

            Onze visie:

            a: Creëer in het Curringheveld idd. een optrekje

            b: Knap het Hornhuus op waar werkelijk nodig, maak er des-

                noods een 'bruin' café van, en: that's it !

 

       *   Aangezien besluitvorming over 'n Voortgangsrapportage los staat

            van betreffende middelen- en dus tegen de Voortgangsrapportage/

            begrotingswijziging zijn... ons inziens weinig waarde heeft t.a.v.

            bedoelde middelen.  Kunnen wij er goed mee leven, nu op zich

            niet tégen... de Voortgangsrapportage geweest te zijn.

 

13.  Uitwerking scenario 2: "Hulp bij het huishouden"

      In de voorbereiding op het raadsvoorstel hebben we het college een

      aantal vragen ter verduidelijking gesteld.  In een memo heeft het

      college de vragen beantwoord, waarvoor dank.

 

      Op basis van die memo constateren we dat er nogal wat werk zit aan

      de uitvoering van de compensatieregeling: de werkwijze is gelijk aan

      die van de huidige uitvoering van de WMO: check op de beperking,

      check op het kunnen voeren van eigen regie, check op inkomen,

      check op inschakeling van het eigen netwerk.  We kunnen ons voor-

      stellen dat er ook nog een administratie van bijgehouden moet worden.

 

     Al met al vragen we ons af of de uitvoeringskosten wel in verhouding

     staan tot het gewenste resultaat, namelijk dat de hulp terecht komt bij

     die mensen die het daadwerkelijk nodig hebben.

     In dat kader willen we dan ook nog een keer onder de aandacht brengen

     dat GroenLinks Grootegast voorstander was- en is van een andere

     regeling, namelijk die van HH3, zoals we ook aangegeven hebben tijdens

     de raadsvergadering van 1 juli 2014 agendapunt 11.

 

     Hierbij beoordeelt de zorgaanbieder integraal welke zorg en

     ondersteuning een inwoner nodig heeft binnen het van tevoren daarvoor

     overeengekomen budget, afhankelijk van hoe het product er precies

     uitziet, tussen gemeente en zorgaanbieder.

 

     Graag zien we het plan voor de Huishoudelijke Hulp Toelage tegemoet,

     zodra deze is aangepast, teneinde de impact daarvan op het

     voorliggende voorstel te kunnen beoordelen.  Per saldo zal het volume

     aan te verlenen huishoudelijke hulp moeten toenemen, wil er sprake zijn

     van een 'zachte landing' van de huishoudelijke medewerkers.

 

     Al met al is het voorliggende stuk voor GroenLinks Grootegast geen reden

     om af te wijken van het eerder ingenomen standpunt, namelijk dat wij

     zijn voor regeling: 3.   met: 3 lijkt ons de kans ook minder groot dat de

     positie van al die huishoudelijke hulpen, zoals bij scenario: 2... hun baan

     kwijt dreigen te raken.  Wij voelen ons daarbij ook gesteund in onze visie

     door het schrijven van de gezamenlijke ouderenbonden van: 13 juli 2014.

 

     GroenLinks Grootegast stemt daarom tégen dit voorstel.