Greep uit onze inbreng Raadsvergadering 21-11-2017

Over agendapunten:

08.     Bestemmingsplan Grootegast

         ... ťn ...

09.     Bestemmingsplan Niekerk / Oldekerk PartiŽle herziening Bijge-
         bouwenregeling en locatie Matsloot.

Het bleek dat de communicatie niet goed gelopen was met de burgers
hierover.  Als er ten aanzien van plannen, buren waren ? Dan werden ze
niet geÔnformeerd.  De wethouder bevestigde dat- en gaf zelf aan dat
'dingen', niet goed gelopen waren (hand in eigen boezem). De wethouder
moest op vragen van een šndere partij het antwoord ook schuldig blijven.
Als enige partij trokken wij hieruit de conclusie met deze twee punten
dus niets te willen doen op dit moment...
 

Ook werd gesteld dat 'dingen' niet meer in de papieren krant stonden
zodat die informatiebron niet (meer) te raadplegen was...
GroenLinks Grootegast ging als ťnige partij op: 17-12-2013, bij het
agendapunt 14, '
Elektronische Kennisgeving'... niet akkoord met dat
 nieuws verdween uit de Streekkrant.

* In onze opstelling... werden we, ons inziens, versterkt door een
   artikel hierover in het DvhN 23-11-2017, Bldz.: 30, te weten:
   "Wethouder Grootegast diep door het stof".


---------------------------------------------------------------------


11.
     Voorgenomen opheffing Gemeenschappelijke Regeling: Novatec

         Ten aanzien van het document RV Novatec en ISD Noordenveld
         het volgende:

         - Onder: 'Voorbereiden definitieve Besluitvorming, vinden wij als
           GroenLinks, zeker... punt (4) van belang: Zorg dragen voor een
           adequaat sociaal statuut, waarbij gewaarborgd wordt dat de
           rechtspositie / arbeidsvoorwaarden voor medewerkers van de ISD
           die naar het westerkwartier gaan of naar Noordenveld, gelijk zijn.

         - Van wat onder: Maatschappelijk draagvlak staat vindt ook       
           GroenLinks het van belang dat ambtelijk personeel met vast
           dienstverband, zoals omschreven, een baangarantie krijgt.

           In het document Persinfo gezamenlijke gemeenten, oktober 2017
           lezen we onder: Nieuwe manier van samenwerken, dat gemeenten
           ... s t r e v e n... naar maximale herplaatsing van de ambtelijke
           medewerkers van de gemeenschappelijke regelingen.
           # Impliceert dat niet, dat door herindeling... er toch ook nog
              gedwongen ontslagen gaan vallen ?
           Voor de WSW medewerkers vinden we het van belang, dat zoals
           min of meer omschreven, dat de gemeenten garant staan voor
           de arbeidsovereenkomsten.  WSW Medewerkers behouden dus
           gegarandeerd hun baan onder dezelfde arbeidsvoorwaarden.

           # In de allernieuwste versie van het hierop betrekking hebbend
              document, wat ons ter inzage gegeven werd, nadat de vraag
              gesteld was, was het: 's t r e v e n' ... weggehaald. Dus nu...
              achteraf bezien, bleek het min of meer een overbodige vraag.

           We gaven aan: als met datgene wat we hier, bij punt 11...
           (Novatec), inbrachten, rekening gehouden wordt ? Kunnen we
           instemmen met het voornemen.