GroenLinks Grootegast

 

Raadsvergadering 22 juni 2010


Stichting "Het Kinderkwartier"

Even 'kort door de bocht' vinden we alleen al de signaleringsfunctie van de

Peuterspeelzaal van zodanig belang is dat er niet te lichtzinnig gekeken moet

worden naar vermindering subsidie.


Vaststellen Programmarekening 2009 en bestemmen batig saldo

We konden weliswaar instemmen met de Programmarekening, maar enkele

punten hadden we nog wel, zoals bijvoorbeeld:

a: Bij 'overlopende activa' (Nog te ontvangen bedragen Lauwerskwartier en

    afvalfonds) vroegen we in hoeverre desbetreffende posten hard zijn ? En hoe

    het met de 'zekerheid' zit of het wel- of niet binnenkomt ? En wat gaat het

    college ondernemen om het binnen te krijgen ?

b: Wat detailhandel betreft wordt sterk ingezet op het centrum van Grootegast.

    Vinden we oke, mits dat niet ten koste gaat van de kleinere kernen

c: Startkwalificaties vinden wij van groot belang

d: We vinden het een goede zaak dat er een bestemmingsreserve Multifunctionele

    Accommodaties ingesteld gaat worden t.a.v. de M.F.C's.

e: We vroegen (nogmaals) of t.a.v. van Kroonsfeld er voor de omwonenden van

    het plan: "De kroontjes" nog mogelijkheden kwamen om hun zienswijzen kenbaar

    te maken of in te dienen

f: OZB: Vanaf zo ongeveer 2008 dalen de woningen gemiddeld bezien in waarde.

    Het eind hiervan is nog niet in zicht. Als elk jaar de waarde vastgesteld wordt ?

    Wordt dan rekening gehouden met de waardedaling ?


Beleidsprogramma 2010-2016

Greep uit zaken die we naar voren brachten:

- Er moet wel een goede parkeerplaats komen in Opende bij het theater

- Starters woningen: bezien of we moeten bouwen naar behoefte

- Ook aandacht voor woon- en werkverkeer in de gemeente. Niet alleen maar

  voor recreatie en toerisme

- Voorkomen dat bezuinigingen leiden tot sociale uitsluiting

 

Voor financieel perspectief hadden we ondermeer nog de volgende opmerkingen:

- Kan er verantwoord 100000 bespaard worden als dit op termijn consequenties

  zal hebben voor de kwaliteit van de gemeentelijke wegen ? (Verkeer/Vervoer)

- Hoe kan het college een besparing van 50000 op woonvoorzieningen van

   gehandicapten acceptabel achten ? Als zij nota bene zelf al aangeven dat dit

   risico's met zich mee kan brengen ?

- Hoe kan goed bespaard worden op personeel ? Als de werkdruk daardoor

  onwenselijke proporties, (met gevolgen) aan zal nemen ?