Wat
GroenLinks Grootegast te berde bracht in de raadsvergadering

van dinsdag 24 mei 201106.  
Novatec

 

Novatec blijft een apart verhaal. Als raad mogen we dus... wel wat vinden van alles, we
kunnen onze vertegenwoordiger (ditmaal een wethouder) vervangen door iemand anders,
maar echt ingrijpen kunnen we, op de keeper beschouwd eigenlijk niet ?
Je kunt je afvragen, of het uberhaupt zin heeft nog maar wat dan ook maar te berde te
brengen over Novatec ? Ons inziens, niet alleen een vreemde zaak, maar..., ondanks dat 
deze beperkingen voor ons als raad, en door een raad, in het verleden zo zijn vastgelegd, 
ook geen goede zaak.

 

De Bijgestelde Begroting: 16 mei 2011 Novatec keurde meerderheid v/d raad, waaronder wij,

niet goed. De begroting was te optimistisch opgesteld.

Ondermeer, Kosten per S.E., Kosten van externe begeleiders directeuren en waarom nodig ?

Opmerkingen/vragen hierover verder nog:

- Is er een terugverdienscenario mogelijk ?

- Novatec, beter terug naar Corebusiness (primaire kernactiviteiten)

- Geen consequenties voor de werknemers aldaar

- Gezamenlijk optrekken tussen de 5 betrokken gemeenten moet beter

 


 

09.   Nota Participatiebeleid (Besteding van Participatiebudget)

 

Startkwalificatie vinden we belangrijk

Vrijwilligerswerk: de gemeente stelt geen invloed daarop te hebben, maar laat tegelijkertijd

ons lezen daar zich wel op te richten. Dat is een paradox ons inziens en daarbij... blijven

we vinden dat Vrijwilligerswerk reguliere banen niet in gevaar mag brengen.

Aandacht voor de minder draagkrachtigen, nogmaals maar eens aangekaart met de vraag:

of zoiets als: "Doe Met" wel voldoende bekend gemaakt wordt aan de burgers. 

 


 


10.
   1e Voortgangsrapportage 2011

 

Novatec ontwikkelingen afwachten (2e voortgangsrapportage)

Groei van uitkeringen baarde ons ook zorgen

Opleidingskosten € 15.000 moet ook o.i. via de raad. Wel zullen door voortschrijdende

ontwikkelingen er af en toe kosten hiervoor gemaakt moeten worden

We gaven aan jongerenwerk toch heel belangrijk te vinden, en vroegen ons af wat er

gaat gebeuren met het jeugd- en jongerenwerk als het subsidiecontract met het MJD dit

jaar afloopt ?

 


 

12.   Bestedingscriteria Landschapsfondsmogelijkheden Financiering Groene Speelvoorzieningen.

 

- Houtwallen:

We namen het maar weer eens voor de boeren op !

T.a.v. houtwallen gaven we aan deze van belang te vinden, maar bijvoorbeeld boeren

moet deze wel onder normale omstandigheden kunnen onderhouden. We toonden begrip

dat onder bepaalde omstandigheden boeren weinig animo hebben voor het onderhoud.

In de stukken werd gesproken over de negatieve spiraal waarin het landschap terecht

gekomen is. Ons inziens ligt dit minder aan de boeren dan wel aan de alsmaar oprukkende

verstening van het platteland.

 

- Groene speelvoorzieningen:

Wij ondersteunden, net als de PvdA en natuurlijk de indieners van de motie: VZ2000, de

motie van VZ2000:voor de Groene Speelvoorzieningen.  Helaas kreeg de motie geen meerderheid.

Groene Speelvoorzieningen vinden wij... namelijk wél van groot belang !

 


 

13.   Bestuursakkoord rijk - Provincies - Gemeenten - Waterschappen:

 

Wij stemden tegen het Bestuursakkoord:

We ondersteunden onvoorwaardelijk en onversneden het verhaal van de PvdA waarin woorden

als: "Asociaal" in voorkwamen. Wij konden het bezigen van die termen billijken.

 

het College zal trouwens, indien er niets aan veranderen zal (wijziging t.a.v. financiering

wsw-plaatsen) in juni a.s. ook tegen het akkoord stemmen.

Zoals ie nu is, is de volledige financiering van huidige WSW-plaatsen ook niet gewaarborgd.

 

Verder gaven we aan het als pressie te zien als men stelt:

"Een ‘nee’ tegen het Bestuursakkoord echter... kan de bezuinigingen van het Rijk, vastgelegd

in het regeerakkoord, niet afwenden (VNG-voorzitter Jorritsma)

Als we niet tekenen komt er ergens 400 miljoen voor de WSW te vervallen was allemaal te

lezen in het verslag van de VGG d.d. 13/27 mei 2011.

 

Ter afsluiting zetten we nog wat zaken op een rij:

- Het begeleiden van andere groepen naar de arbeidsmarkt mag niet in gevaar komen
- Mensen met een beperking en/of zij die in een al kwetsbare positie zitten, mogen op geen

   enkele manier de dupe worden.

- Geen taken overhevelen zónder werkbaar budget

- Absoluut niet bezuinigen op de zwaksten in de samenleving

- Gemeentelijke autonomie beperken is principieel onwenselijk

- Budgetten om werkzoekenden te helpen mogen niet beperkt worden

- De categoriën mensen waarover we het hebben, zouden er eigenlijk geld en mogelijkheden bij

  moeten krijgen !

- Stuur de VNG maar terug naar de onderhandelingstafel !