Raadsvergadering 25 oktober 2011


Inbreng van GroenLinks Grootegast

 

Besluitenverslag van 4 oktober

04:   

Idkaart: Op 11 oktober stemde De Senaat (1e Kamer) natuurlijk en

uiteraard in met het wetsvoorstel van minister Donner over de

ID-Kaart.

Wij stelden min of meer... het vreemd te vinden dat zoiets als de

Hoge Raad, die eerder stelde dat deze kaart gratis moest zijn, omdat

ie immers verplichtend opgelegd werd, zo afgeserveerd werd.

 

08:  MFA's (Lutjegast)

Wij vonden dat we naar aanleiding van opmerkingen naar ons in de

raadsvergadering van 4 oktober 2011, de Streekkrant van 11 oktober

j.l. enzovoorts... ten aanzien van onze twijfels voor draagvlak onder

met name de bevolking van Lutjegast ten aanzien van alles rondom

het MFA gebeuren- en Abel Tasman in beeld zijn gekomen, nog even

goed duidelijk moesten maken dat visies en berichtgevingen over ons

hieromtrent incorrect waren.

 


 

Eindrapportage Onderzoek Faillissement Timmerfabriek Barsema

We gaven hier ondermeer het volgende aan:

 

Het is inderdaad zoals men in andere gemeenten ook vindt, meer

dan treurig dat we nu voor, om dat zomaar eens te zeggen voor zo'n

dikke drie miljoen de boot in gaan.  En  blijft  het  daarbij  ?

 

We vonden het daarbij ook nog eens onvoorstelbaar dat er een éxtra

post van zo'n € 650.000 kon ontstaan doordat min of meer, zoals een

partij dat verwoordde in de Streekkrant van 18 oktober 2011, dat er 

'een vinkje' verkeerd was gezet op een formulier.

 

Trekken van lessen uit dit alles is noodzakelijk. Geschetste aanbe-

velingen lijken ons op voorhand nog niet zo gek, maar gaan we dat

nu allemaal dan ook werkelijk doen ?

a:  Gaan we nu wel écht... andere betere stappen nemen ?

b:  Gaat Novatec, na dit Eindrapport nu een prachtige tijd

     tegemoet zonder zorgen ?

c:  Moet er toch niet eens een zogeheten herijkingsmoment

     komen ten aanzien van de positie van de raden inzake deze

     materie. Raden kunnen nu alleen vertegenwoordiger

     terugtrekken, tenminste als zij daar de kans nog voor krijgen ?

d:  Hoe zal er met afspraken omgegaan worden in de Gemeenschap-

     pelijke regeling bij het Algemeen en Dagelijks Bestuur

e:   Houden we meer rekening met werkzaamheden die men ook

     daadwerkelijk qua deskundigheid aankan ?

f:   Verliezen en bevoorschotting bleven onvermeld

     Enzovoorts, enzovoorts zo kunnen we doorgaan en doorgaan...

 

Wij hopen dus dat ondermeer dit rapport... zal leiden tot het varen

van een koers waardoor nu structureel verbeteringen ontstaan.

 


 

09:  Rapport van Bevindingen Toekomstvisie gemeente

        Grootegast (informatief - ter bespreking)

 

a:   Zorg en Leefbaarheid

     Gezondheidsonderzoek GGD

     We gaven duidelijk aan dat ook voeding een rol speelt bij

     gezondheidsbevordering.  En als voorbeeld:
    

     Wat heb je aan een middag sporten, uitsloven op bijvoorbeeld

     een voetbalveld, waarbij je je goed afmat, maar daarna in de

     kantine je vol laat lopen met bijvoorbeeld patat en bier ?

 

    Dat bewegen goed voor je is, staat ook ons inziens buiten kijf.

    Maar er moet, ter bevordering van de gezondheid eigenlijk nog

    zoveel meer gebeuren.

 

b:  Landbouw, natuur, recreatie en duurzaamheid

     Landbouw, natuur en recreatie gaan hand in hand in onze

     gemeente en zullen elkaar over en weer de ruimte (moeten)

     geven. Dat is de kracht van onze gemeente en om die te

     behouden zal er goed samengewerkt moeten worden tussen

     betreffende partijen.

 

Landbouw

- Aandacht voor het coulisselandschap (Houtwallen)

- Prijsniveau is een aandachtspunt bij biologische landbouw

 

Natuur

De natuur in onze gemeente is veelzijdig, heide, weidevogel-

gebieden, coulissen, etc. Het in stand houden hiervan is ons

inziens van belang. Het zijn qua recreatie en toerisme publieks-

trekkers.   Misschien kan ook private participatie bij natuuront-

wikkeling en beheer een rol spelen.

 

Recreatie

Recreatie en toerisme, dat kan een grote bijdrage leveren aan de

economie van Grootegast. Hier liggen kansen.

Samenwerking in het Westerkwartier is van belang om regionaal

Recreatie en Toerisme meer vorm te geven.

 

Voor agrariërs kan Recreatie en Toerisme een extra bron van

neveninkomsten betekenen.

Eén van de mogelijkheden is misschien een combinatie van

biologische landbouw en recreatie.

 

* In tweede termijn reageerden we op CDA en VVD en waren het

   wel met hun eens dat zoiets verplichtend opleggen n.a.w. niet

   goed zou kunnen werken. 

Duurzaamheid

Bevorderen van een duurzame samenleving vinden we belangrijk.

De gemeente kan hierbij een voorbeeldfunctie vervullen door

duurzaam en energiezuinig te werk te gaan. In een van de vorige

vergaderingen gaf de voorzitter ook al aan dat dit een steeds

grotere rol zal gaan spelen. Een ontwikkeling die wij toejuichen.

Verder denken we dat de gemeente voornamelijk een stimulerende

en faciliterende rol hierin heeft cq moet hebben.

 


Positie Wethouder van der Sluis

 

GroenLinks Grootegast gaf overduidelijk aan kritiek te hebben op de

wethouder en het handelen inzake de Bestuursfunctie Novatec.

We hadden meer dan ernstige twijfels over het betrachten van 

zorgvuldigheid enzovoorts...

 

Uit het stuk in het Dagblad van het Noorden van woensdag 26 oktober

2011, bladz.: 26 "Noord & West" is op te maken dat wij de mening van

de PvdA en VZ2000 niet delen.  Dat is slechts ten dele zo. 

 

Wie naar ons luisterde... weet dat wij de wethouder, en die indruk kun je

ook verkrijgen uit het artikel, dat wij de wethouder dus ook absoluut niet

prezen omdat zij uit het Dagelijks Bestuur is gestapt.


Het belangrijkste punt van verschil met de PvdA en VZ2000 was op de

keeper beschouwd eigenlijk slechts dat wij aangaven de wethouder nu 

nog niet op te willen laten stappen.

 

Wij deelden wél een visie van de coalitiepartijen dat een belangrijk deel

van de problemen gelegen is in de constructie van de Gemeenschappelijke

Regeling.  Op het laatst gaven eigenlijk ook àlle partijen, min of meer wel

aan, met hun eigen opmerkingen en visies daarbij, wel van Gemeenschap-

pelijke regeling zoals ie nu was af te willen. (hoe moeilijk dat n.a.w. ook

zal blijken te zijn !)

 

Laat ondermeer het Eindrapport dus zorgen voor een keerpunt.