Greep uit onze inbreng Raadsvergadering 26 - 10 – 2016

 

04a     Naar aanleiding van het besluitenverslag van 22 september 2016
          agendapunt: ‘sport en cultuurhuis’, stelden we nog even de zorgen

          van de ondernemers/handelsvereniging aan de orde wat het MFA
          Grootegast betrof.

          * De Wethouder zegde toe in gesprek te gaan hierover met handels-
            vereniging en initiatiefnemers MFA (ergens in november)

 

07      Vragenkwartier

         a: Kunstgrasvelden – Veiligheid
             Hoe kijkt het college aan tegen de huidige problematiek van
             kunstgrasvelden, daar die er in onze gemeente ook zijn ?

             En hoe staat het met het kunstgrasveld Niekerk ?

 

             * De wethouder gaf ondermeer… aan, dat kunstgrasveld-
                problematiek ook meegenomen wordt bij nog volgende vervolg-
                gesprekken over een kunstgrasveld VVNiekerk.

 

08.     Planning Herindelingsontwerp  
         Na januari 2017, komt het in februari 2017 besluitvormend aan de
         orde.  Dan was volgens de voorzitter wel alle ruimte opgebruikt om
         nog tot herindeling te komen in 2019.
         * Wij houden onze twijfels nog, of januari 2019 wel gehaald wordt.

         * Ook wij gaven min of meer aan dat er bij herindeling misschien

           ook nog rekening gehouden moest worden met cultuurverschillen

           bevolkingsgroepen binnen gebieden van het Westerkwartier.

 

11.     Vaststellen tweede Voortgangsrapportage 2016 en
         begrotingswijziging

         Akkoord met tweede voortgangsrapportage.
         Nog een opmerking van ons over: ‘Verkeer en Vervoer’.(bldz.: 3):

         * Er komen aanpassingen infra centrum Opende.

         * Herstraten hoofdstraat Grootegast

         Het roept allemaal de vraag op wat de kwaliteit van het gunnen en
         waarom aan degenen die het gekregen is geweest.

         Wij hebben als enige partij altijd vraagtekens gezet bij het kruispunt

         te Opende wat veiligheid (voor de kinderen) betrof. Het werd door

         degenen met wie wij het indertijd bespraken als zijnde niet relevant
         afgedaan.
        
            Einde 2016 kregen we er dus tóch gelijk mee !

 

        Door gesprekken met mensen in Opende te voeren konden we ook
        aangeven dat er een gevoel van onveiligheid, onduidelijkheid bestond
        over bepaalde voorrangssituaties daar.

13.    Beleidskader mantelondersteuning en mantelzorg-waardering

        Het is een uitgebreide notitie, waaraan weinig lijkt te ontbreken.
        De kunst is echter om door de bomen het bos te zien. Waar gaat het

        nu concreet om in het Westerkwartier en in het bijzonder in de gemeente

        Grootegast ?
        Die concretisering betreft ons vooral de volgende punten:

        Hoe bereiken wij de mantelzorgers die het nodig hebben en hoe weten

        we… dat we die bereiken ?

        Hoe zorgen we dat sleutelfiguren in de gemeente, zoals huisartsen, wijk-

        verpleegkundigen, scholen en overige maatschappelijke organisaties

        kennis hebben van mogelijkheden om mantelzorgers te ontlasten en ook in

        staat zijn om daadwerkelijk hulp te bieden ?

        Hoe zorgen we dat het geld voor mantelzorgers niet verdwijnt in

        procedures en organisaties maar daadwerkelijk te  goede komt aan de

        mantelzorgers ?

 

Graag zou Groen Links de concretisering van de beleidskaders op bovenstaande

punten zien uitgewerkt. Met de Wmo-raad zijn wij het eens dat een beleidskader

enige concretisering, toegesneden op de plaatselijke situatie, moet bevatten.

Anders zouden we ook een willekeurige over-heidsnota van een willekeurig over-

heidsorgaan uit de kast kunnen trekken en dat lijkt ons niet de bedoeling.

Graag zien wij overigens ook een uitgebreide evalutie, halfjaarlijks, terug op

bovenstand punten.