Greep uit inbreng GroenLinks Grootegast tijdens de raadsvergadering

van 29 januari 2013


 

Bij de door ons tezamen met de VVD ingediende motie, was het niet

zo dat wij tégen het kunstgrasveld in Grootegast waren.  Ondanks dat

zo'n visie wél... heel goed te rechtvaardigen zou zijn geweest als we 

alleen al eens kijken naar de stand van de reserves !

GroenLinks Grootegast vindt sport er echter belangrijk genoeg voor 

om... ondanks dat onze motie door een ruime meerderheid afgewezen 

werd, het sportgebeuren te stimuleren.

 

Het was trouwens niet zo dat wij, zoals in het Dagblad van het Noorden

d.d. 30-01-2013 stond, de beheerstichting op wilden zadelen met 

verplichtingen... ten aanzien van een naburige voetbalclub.  Wij gaven 

slechts aan dat verenigingen uit alle..., alle dorpen in de gemeente in 

staat moesten worden gesteld desgewenst het kunstgrasveld te huren, 

tegen dezelfde condities als de verenigingen uit het dorp Grootegast, 

waaronder dan logischerwijs: ook VV Niekerk !     

 

Met andere woorden: GroenLinks Grootegast kan FC Grootegast ook

oprecht- en van harte feliciteren met dit resultaat.  Hierbij dus !!!

We hopen echter wel dat er nu voldoende besef is dat er buiten

FC Grootegast óók veel terechte wensen leven bij andere clubs in onze

gemeente.

Hieronder de Motie:
 

MOTIE

 

De raad van de gemeente Grootegast, in vergadering bijeen op 29 januari 2013, constaterende,

 

* dat er een voorstel van het college voorligt om beheer en onderhoud van de sport-

   velden op het complex De Leegens te privatiseren en een bedrag van € 425.000,-

   beschikbaar te stellen voor de aanleg van een kunstgrasveld

 

* er daarenboven aan de raad gevraagd wordt € 33.400,- beschikbaar te stellen voor het

   vernieuwen van de drainage van de bestaande velden

 

* een eventueel voordeel bij de aanbesteding van de aanleg van een kunstgrasveld niet

   naar de gemeentekas vloeit, maar ten goede komt van de beheerstichting

 

 

overwegende dat,

 

* de kwaliteit van de velden op het complex Eekeburen eveneens te wensen overlaat

 

* sportdeelname en kwaliteit van sportaccommodaties in alle kernen van belang zijn

 

* de zorg voor kwalitatief goede sportvelden verder reikt dan alleen de velden op het

   complex De Leegens

 

* dat een uit gemeenschapsgeld betaalde voorziening voor de gehele gemeenschap open

   dient te staan

 

* verenigingen in de verschillende dorpen op eenzelfde wijze dienen te worden

   behandeld

 

* het beschikbaar stellen van genoemd bedrag leidt tot een forse verlaging van de

   Algemene Reserve van de gemeente

 

* de raad aanvullende voorwaarden kan stellen bij het beschikbaar stellen van een

   bedrag voor een kunstgrasveld

 

 

besluit:

 

1) als voorwaarde bij het beschikbaar stellen van een bedrag voor aanleg van een

    kunstgrasveld te formuleren dat verenigingen uit alle dorpen in de gemeente in staat

    moeten worden gesteld desgewenst het kunstgrasveld te huren tegen dezelfde

    condities als de verenigingen uit het dorp Grootegast

 

2) aan instemming met het voorstel van het college te verbinden dat wanneer de

    aanbesteding van aanleg van een kunstgrasveld lager uitvalt dan het daarvoor

    geraamde bedrag het voordeel ten goede komt van de gemeentelijke reserves en niet

    van de beheerstichting

 

3) uit te spreken dat verenigingen in vergelijkbare positie dezelfde rechten hebben,

    hetgeen inhoudt dat waar relevant ook voor de sportvelden op het complex Eekeburen

    een accommodatiecheck dient plaats te vinden

  

 

   en verzoekt het college:

 

* de voornoemde voorwaarden onder 1) en 2) op te nemen in de met de Beheerstichting

   te sluiten overeenkomst

 

* zorg te dragen voor een accommodatiecheck voor de sportvelden op het complex

   Eekeburen en zo nodig een voorstel te doen voor een benodigde investering om de

   kwaliteit van de velden op orde te brengen.

 

 

en gaat over tot de orde van de dag,

 

J. Wessels,                                                   G. van Werven,

fractie Groen Links                                         fractie VVD

 


 

Nog enkele zaken kort:

* Ontwerp-bestemmingsplan Abel Tasmanweg 44 Lutjegast werd

   Unaniem !!! Niet vastgesteld.

 

* Westerwijs: Het melden van substantiële afwijkingen baart nog zorgen

- Negatief exploitatieresultaat geeft qua volume reserves nog geen

   problemen, maar zulke zaken moeten o.i. absoluut geen structureel

   karakter gaan aannemen. 

- Verder zou de opstelling van de onderwijsinspectie ons zorgen kunnen

   baren, met hun visie z/w: dat reserves meer gebruikt moeten worden.

 

* Novatec: De doelstelling om mensen bij- als wel op reguliere

   arbeidsmarkt te plaatsen kunnen we ondersteunen.  Maar op welke

   wijze- en hoe moet je daarmee omgaan in tijden als nu ?  Vallen de

   kosten van pogingen daartoe, niet hoger uit dan de baten ?