Raadsvergadering 29-12-2017

      Fusie Westerwijs / Penta Primair.

 

Als eerste ondersteunden we het CDA Grootegast, met het onderdeel in hun 'verhaal'
waarbij zij even de kritiek op de gemeente Grootegast vanuit de gemeente Leek aan
de orde stelden.

Verder stelden we het volgende:
Uitgangspunt van samenwerking is altijd dat er wederzijds vertrouwen bestaat.
Statuten en reglementen worden gemaakt als kader waarbinnen samenwerking op
basis van vertrouwen plaatsvindt.
Om die reden moeten statuten helder en duidelijk zijn- en niet voor meerderlij uitleg
vatbaar.

In principe vinden we het ook vervelend dat we in de situatie gebracht zijn, waarin we
nu zitten.  Want als alles een beetje normaler verlopen was, hadden we het allemaal

wl... door willen laten gaan.
Maarrrrr... wij vinden het als GroenLinks Grootegast van doorslaggevend belang dat de

gemeenteraad invloed heeft op de benoeming van leden van de Raad van Toezicht,
teneinde de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het onderwijs waar te kunnen

maken.  Het in de statuten opnemen van deze bepaling staat daarmee op zich nog los

van het uitgangspunt van vertrouwen- en is een zakelijke voorwaarde die wij in de

statuten opgenomen willen zien.

Wat een advocatendiscussie met de wethouder betrof stelden we: dat men altijd wel
een advocaat kan vinden die je (even zwart/wit gesteld...): 'Je naar de mond wil
praten'.  Immers zij/hij handelt voor de opdrachtgever...

* Verder:  Als enige partij... gaven wij aan, nu nog niet in te kunnen stemmen. 
               Bij ons was er op dit moment... nog onvoldoende vertrouwen aanwezig
               zulks te doen.  Er werd al bij al ook van: 'Intensie', gesproken, in plaats
               van dat er een toezegging gedaan werd.

 

De bijeenkomst voorafgaand aan de Raadsvergadering (extra toelichting op het:
raadsvoorstel, met een der bestuurders), herstelde het vertrouwen bij ons nog niet.

Maar toen we daarna nog eens alles de revue lieten passeren, vonden we het

boycotten van besluitvorming op dat moment... een stap te ver.........

We bleven het nog steeds oneens met de gang van zaken, maar concludeerden
voor onszelf, onze kritiek enzovoorts in de politieke arena aan te geven. 
Door wl

deel te nemen aan de raadsvergadering, kon deze doorgaan.  Daarmee gaven we de

overige partijen ruimte om hun visie op het geheel te kunnen geven- en tegen te

stemmen. Toch ontstond er een meerderheid die, ondanks alles... tch instemde.
Als enige partij stemden wij tegen...