Raadsvergadering: 31-01-2012

 

Greep uit onze inbreng


 

Besluiten genomen over Bibliotheekwerk konden onze instemming niet zomaar hebben.

Zoals het nu gaat, dat vinden wij niet iets om over te juichen.

Samen met VZ2000, PvdA Interpelleren we hierover op 21 februari 2012.


Over het Jeugd- en Jongerenwerk:

- We vroegen ons af of het jongerenwerk in de gemeente Grootegast eerder ook al niet

  gezocht had moeten worden in het Westerkwartier.

- Er schijnt nu inmiddels een werkplan te zijn betreffende inzet van Maarheem te Marum.

  Wij vroegen of dat werkplan aan de raad toegezonden kon worden

- Ook wilden we graag voor de Kadernota in juni a.s. een rapportage ontvangen waarin

  de risico's van verlaging van budget en een andere invulling van het Jeugd- en Jongeren-

  werk in kaart gebracht zijn.  Dit kon min of meer niet toegezegd worden en men wilde pas

  einde jaar evalueren.  In principe gingen we hiermee niet akkoord, maar voortschrijdende

  inzichten nu nopen ons er toe, mits er zich geen buitengewone zaken voordoen er in elk 

  geval dan zeer zeker op terug te komen.

 

Jaarplan en Begroting 2012 Stichting Westerwijs:

- We gaven aan, ondanks een klein manco, de begroting goed te keuren (deed elke andere

   partij ook overigens).  De voorafgaande informatieronde die wij als fractievoorzitters

   hadden met Westerwijs op vrijdagmiddag 27 januari was goed bevallen.
- Kritiekpuntje op Onderwijsinspectie: niet al te strak en te scherp sturen op reserves,

   iets meer ruimte geven lijkt ons beter.

 

Maranathaschool te kornhorn:

-  We konden inderdaad wel wat zien in datgene wat het CDA ook zo ongeveer zei, en

   neer zou kunnen komen op een Rampscenario: wel investeren en daarna sluiten.

   Dat moeten we niet hebben.

-  Ook GroenLinks ziet graag in elke kern een school, gymgebouw enzovoorts.  Laat dat

    helder zijn.  We zien graag groeiende en bloeiende dorpen.  Maar 't moet wel kunnen ?

Vragen van ons:

a: Wat is het beleid van Penta Primair t.a.v. de Maranathaschool te Kornhorn ?

b: Kan Penta Primair aangeven of de school over 10 jaar nog bestaat ?

c: Is de noodzaak voor verbouwing te onderbouwen ?

d: Deze vraag, maakt ons inziens als vraag al wat duidelijk:  Zullen er op korte termijn

    grote nieuwbouwwijken verrijzen in Kornhorn, alwaar zich veel jonge gezinnen met

    kinderen in trekken.

e: Zijn er meer zaken in het dorp die de leefbaarheid vasthouden dan wel bevorderen

    dan alleen de Maranathaschool ?

f:  Wat is het gevolg als de raad niet instemt 

 

De wethouder zou inzake het punt van de Maranathaschool later de vragen (ook die

van de andere fracties) beantwoorden...