Een greep uit onze inbreng... 31-10-2017

08.
     2e Voortgangsrapportage

         De vragen van ons zijn beantwoord. En als we daarbij ook de
         antwoorden meenemen die we gekregen hebben, bij ook even een
         persoonlijk contact met afdeling Middelen, dan kunnen we ook op
         basis daarvan akkoord gaan met vaststelling.

 

 

09.     Programma Begroting 2018

         De Begroting sluit met een klein positief saldo van zo'n: 35.000
         De  Meerjarenraming  ziet er voor de aankomende jaren. 2018 t/m
         2021, zoals het ons gepresenteerd wordt..., goed uit.
        
         De reserve en buffer zijn op orde.
De uitleg over de Begroting 2018,
         het daarna doornemen ervan- en de beantwoording van onze vragen,
         geven ons, zoals wij het zien, geen reden om hem niet vast te stellen.
         Nemen we bijvoorbeeld de OZB.  Die heeft alleen te maken met
         inflatiepercentage, dus daar is, wat ons betreft mee te leven.
         Als GroenLinks zijn we ook tevreden dat bij grootschalig snoeiwerk
         rekening gehouden wordt met het vogelbroedseizoen.
         * Dit bevestigde de wethouder ook

         Over Programma 8, Zorgvoorzieningen...
         willen we verder dan nog het volgende kwijt

         Zonder op details van dit Programma in te gaan merken we als
         Groenlinks op dat de houdbaarheid van participatie en zelfred-
         zaamheid zo langzamerhand onder druk komt te staan.
         De ontwikkelingen in de samenleving maken duidelijk dat niet
         iedere burger in staat is om zelfredzaam te participeren. Voor deze
         meest kwetsbare inwoners van onze gemeente wilen we als
         Groenlinks benadrukken dat de overheid een actieve rol heeft. Niet
         om druk uit te oefenen zichzelf te redden,  maar vooral om op te
         treden als beschermer en voorwaarden te scheppen voor een
         kwalitatief zinvol bestaan.

         Akkoord

          * Bij 2e Voortgangsrapportage was er ook nog discussie over
             Statushouders. Ons inziens probeert de gemeente daar al redelijk
             goed mee om te gaan (Bevestigde de wethouder later ook).
             Bij onze inbreng hierover verwezen we onder andere... ook naar
             onze inbreng van 26 januari 2016. (Te lezen onder: 'Notulen').

         * We gaven verder aan het met de opening van VZ2000 eens te zijn
            wat hun herindelings verhaal betrof.
            Herindeling gaat ook ons inziens de burgers geld kosten !

         * We ondersteunden de VVD op het puntje van Starterslening.
            Het moet ook ons inziens om: doorstroming gaan- en niet alleen
            om Nieuwbouwhuizen. Dit hebben we trouwens in het verleden
            ook meermaals aangegeven.