Tot aan zomer 2021, is onderstaande een concept.
                         Voorlopige concept standpunten: WESTGOUD
                  (Nieuwe Politieke Partij voor het Westerkwartier 2022)

Enkele standpunten, waar we misschien direct in het Westerkwartier niet veel mee
lijken te kunnen, overschrijden de grensen van het Westerkwartier. 
Toch vonden we het van belang ze op te nemen.. Waarom ?
(1) Ze geven een denkrichting aan van: WestGoud;
(2) Haags Beleid overschrijdt de grenzen van het Westerkwartier ook, en raakt ook
      onze inwoners hier. In algemene zin is ZORG, daar een duidelijk voorbeeld van.

Als eerste:
Als iets zwart/wit op 'papier' staat ? Lijkt het onwrikbaar vast te liggen. De nuance ligt
dan schijnbaar, heerlijk warm ergens in de wereld op een tropisch strandje.
Dat lijkt inherent aan iets, dat zwart op wit geschreven staat.

Misschien komen bepaalde standpunten hard & surrealistisch over, of laten ze op een
andere manier de wenkbrauwen fronsen.
Reactie van WestGoud daarop:
Natuurlijk, geeft het globaal bezien onze denkrichting aan, maar men moet ze ook zien
als: vertrekpunten voor discussie...
WG.

 

  * Zolang deze regel hier nog staat, is al het onderstaande dus nog: concept.
 

Een gemeente is er voor de burger. Niet op papier- of in theorie, maar daadwerkelijk,
concreet- en echt in de praktijk van alledag.

Er is iets opmerkelijks aan de hand in Nederland. Alle politieke partijen in dit land
verschillen van mening over... verzint u het maar..., kortom: over alles.

Waarom anders ook zoveel partijen ?
Het opmerkelijke, en dan schrijven we het netjes, is dus dat alle politieke partijen over
van alles het oneens zijn met elkaar. Maar over n ding zijn ze het allemaal voor de
volle honderd procent met elkaar eens. Van extreem Rechts, tot en met Extreem Links
en alles wat daar aan politieke partijen tussen zit.
En dat ne ding, dat is nu juist zo enorm belangrijk voor u als burger, namelijk- en te
weten: het financieel uitkleden van de gewone burgers.
 

WESTGOUD zal de eerste politieke partij zijn, die hiertegen in verweer wil komen.
U. U de burger. U heeft recht op bezit. Recht op het hebben van spaargeld, waar niet
aan geknabbeld wordt, door Roverheden en Banken en noemt u het maar ?
###   Nu is het niet zo, dat wij tegen belastingheffing zijn.
          Een land, een gemeente heeft geld nodig. Zonder belastingen gaat dat niet.
          Maar het moet allemaal niet een disproportionele richting op gaan.
          Daar 'steigeren', wij tegen. Helaas als enige politieke partij.


Financieel:
*
De ideen, visies hieronder, die zijn: "uiteraard ?", niet meer van deze tijd.
   WestGoud wil dat de financile lasten voor de burgers omlaag gaan.
   Vreemd, dat het altijd wl... bij de tijd is, om mensen financieel te plukken-
   en financieel de afgrond in te helpen. Dat is (Oke. Natuurlijk even zwart/wit
   geschreven, maar toch ?), Dat is modern- en je bent er helemaal mee bij de tijd.
   Nou. Dan is WestGoud maar niet meer bij- en van deze tijd !
   De burgers moeten meer geld overhouden. Dat is de primaire visie van ons.

- Sparen moet lonen. Banken geven verplicht, minimaal 1% rente, op uw spaargeld.
  Willen ze dat niet ? Dan einde bank ! WestGoud is er klaar mee !
- Geen kosten burgers voor het hebben van een rekening- en geen betaalpaskosten.
- Banken moeten pinautomaten aanhouden (Dorpen 3.000+ ? Pinautomaat/ten).
- Digitaal bankieren mag Cash & Contant geld niet- en nooit vervangen.
- Winkels, bedrijven, organisaties, gemeenten enz. xijn verplicht cash- en contant
  geld te accepteren.
  Biljetten tot 200 moeten blijven.
- Geen erfbelasting tot: 1.000.000.
- Erfenisgeld moet in eerste instantie, altijd naar echtgenoot / geregistreerd partner en
  de kinderen van de overledene.  Alleen als dat niet kan ? Pas dan- en daarna mogen
  anderen 'in beeld komen'. Desnoods Goede Doelen enz.
  Eigen kinderen onterven wordt verboden.
- Sparen moet lonen. Geen vermogensrendementheffing tot 500.000.
  Er wordt gesteld dat je X ? % winst maakt op bv. de beurs. De kans dat je daar
  echter je spaargeld kwijt raakt, is vele malen groter ! Wat onze visie hierop betreft:
  Slechte zaak dat je min of meer beboet wordt omdat z/w gesteld: jij niet met jouw
  spaargeld wilt gokken. Spaargeld, waar je doorgaans flink voor gesappeld hebt- en
  misschien bedoeld is voor je oude dag. Of je hebt het misschien voor studie van je
  (klein)kinderen gereserveerd.  En geen enkele politieke partij, van Extreem Links t/m
  Extreem Rechts en alles daartussen doet hier iets aan ! Schandalig !
  Ook die "4%" ? Belasting op vermogen is dus: Diefstal.

- Nabestaandenpensioen: Gn vijf jaarsalarissen uitbetalen (juli 2019). Opgebouwde
  pensioenpotten mogen niet vervallen. Gewoon een levenslang ouderdomspensioen of
  nabestaandenpensioen. Normaal gesproken heeft de partner ook niet niet gekozen
  voor de dood van haar- of zijn partner !
- Belastingvrij schenken aan je eigen kinderen tot 1.000.000.
- Bezit moet bezit zijn. Standaard: tot een bezit/vermogen van 500.000 blijf je een
  vrij mens, gevrijwaard van bezits- vermogensbelastingen !
- Aflosboete is diefstal ! Tot aan een waarde van 1.000.000 geen aflosboete.
  Het is een straf op goed en verantwoord met je geld omgaan.
- Miljardair zijn, wordt verboden. Wat iemand als mens, persoonlijk mag bezitten, dat
  limiteren we tot maximaal: 100.000.000. Meer is onmenselijk- en dus: verboden.

* Als je voor contant geld bent, anno nu. Dan word je als ouderwets en niet met de tijd
   meegaand gezien. Als een prehistorisch fossiel, misschien. Maar waarom zou het

   vooruitgang zijn, contant cashgeld af te schaffen, zodat je daardoor alleen maar ng
   beter gecontroleerd kunt worden door de Staat en anderen ?
   Want ook dr gaat het om, bij het afschaffen van contant cashgeld. Controle.
   Als er geen contant geld meer zou zijn, kunt u dus geen bankrun doen...
   Met andere woorden: dn mag u niet meer komen aan geld wat van uzelf is...
   Wat gaat men dan bijvoorbeeld met alleen al: negatieve rente doen ???
   Drie keer raden...
   En er gebeurt meer...
   Ook juist dat soort dingen zorgt ervoor dat alleen digitaal geld, een zeer slechte
   zaak voor u is, als zijnde gewone burgers.
   En wees maar niet zo naef te denken dat het dan wel mee zal vallen...

  # Wij EISEN ook daarom, dat contant cashgeld... niet alleen blijft bestaan,
      maar ook overal..., ook in bijvoorbeeld het: Openbaar Vervoer...
      gebruikt moet kunnen blijven worden !


- Gn PSD2, ofwel Payment Services Directive 2. Een systeem dat als een klant
  uitdrukkelijk toestemming geeft, banken verplicht zijn bankgegevens te delen met
  andere dienstverleners en bedrijven met een bankvergunning. Die nieuwe aanbieders
  krijgen dan inzage in het banksaldo of kunnen rekeningafschriften ophalen van de
  betaalrekening van consumenten. Dat soort systemen wordt verboden.
  * Ook de privacy staat bij ons hoog in het vaandel. En in tegenstelling met alle
     anderen, bedoelen wij daar dan ook echte privacy mee !
    
- AOW-Leeftijd op 65 jaar (Pensioen: behoud solidariteit, collectiviteit, verplichtstelling)
- Armoedebestrijding: ook inzetten op laaggeletterdheid.
- BTW op de werkelijk allereerste levensbehoeften, gaat- en blijft op maximaal: 2%
- Belastingontwijking grote bedrijven: Kun je alleen aanpakken met een streng beleid
  wat in Europees verband, door alle EU-Landen gesteund wordt.
  Je kunt daarbij wel kijken in hoeverre je bedrijven tegemoet kunt komen. Want, hoe
  men het ook wend of keert ? Voor werkgelegenheid zorgen die bedrijven ook. Willen
  we dat missen ?
  Je zou eventueel nog kunnen denken aan n Europese gemeenschappelijke minimum-
  tarief voor de belasting op bedrijfswinsten. Maar tot nu toe is de realiteit dat daar ook

  in Europees verband moeilijk- tot geen afspraken over te maken zijn. Landen blijven
  elkaar (persoonlijke belangen prevaleren toch boven gemeenschappelijke Europese
  belangen !), blijven elkaar in de EU... aftroeven met lage belastingtarieven- en als
  eigen belang prevaleert, ook op andere terreinen, dan voegt dat helaas toch iets toe,
  wat het streven naar een NEXIT, nu bepaald niet doet verminderen.
 
Wonen:
- Tot 1 x Modaal: huren maximaal 20% van inkomen.
- Mensen moeten betaalbaar kunnen huren. Daarbij past het ook om kritisch te kijken
  naar hoeverre (veel) particulier woningbezit conflicteert met betaalbare huurprijzen.

- Geen buitenlandse beleggers loslaten op/in de Nederlandse huurwoningsector en
  hypotheekmarkt. Dat wordt verboden !

- Geen heffing over verkoopwinst huis, als uw totale vermogen daarmee niet boven
  de: 500.000 uitkomt.

- Geen boete op afbetaald huis. Dit raakt ook nog eens voornamelijk ouderen, laten we
  zeggen de 60 plusser. Mag deze, na een levenlang aan alle verplichtingen voldaan te
  hebben eens een voordeeltje behouden... ? (Wij vinden van wel !).
- Geen OZB tot woningwaarde van 500.000.

- Voldoende, geschikte- betaalbare seniorenwoningen.
 

Arbeidsmarkt:
- Flexwerk afbouwen. Uitzonderingen daargelaten, staat ons primair het volgende
  voor ogen:
  Bij indiensttreding maximaal 3 maand proeftijd, bij gebleken geschiktheid, daarna
  een vast dienstverband (Wel aandacht voor kleinere werkgevers hierbij !).
- (Standaard) -ontbinding arbeidsovereenkomst, via Kantonrechter
- Stageplekken, dat moet zo ingevuld worden zoals een stageplek moet zijn.
- Goede balans vinden... tussen voordeel grote werkgevers en (belasting)- ethiek.
- Op een normale manier stimuleren dat mensen uit een achterstand komen.
- Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt, opnemen in het Wetboek van Strafrecht.
 

Zorg - 1 -
- Marktwerking uit de zorg halen.
- Zeker... geen eigen risico tot 1 x modaal. Echt ziek zijn s namelijk geen keuze !
- Een gemeentelijk basispakket met daarin thuiszorg, mantelzorgondersteuning en
  dagbesteding. Hierdoor wordt een einde gemaakt aan de ongewenste verschillen
  in voorzieningen tussen gemeenten.
- Normale arbeidsomstandigheden (ook in financieel opzicht) voor medewerkers.
- Stimuleren van inspirerende- en uitdagende opleidingen & beroepen in de zorg.
- Stimuleren van goede stageplekken in de zorg.
- De winst van farmaceuten limiteren (Nationale, Europese & Wereldwijde afspraken)
- Sommige dingen moet je helaas in deze tijd, zelfs in het moderne ge-emancipeerde
  westen nog steeds uitspreken: Vrouwen, baas in eigen buik ! (en niemand anders !).
- Demonstratie en samenscholingsverbod bij abortusklinieken.
- Bij om welke reden dan ook maar, contact opnemen met zorgverzekeraar, mogen de
  wachttijden (telefonisch contact), niet langer oplopen dan maximaal vijf minuten.
  * Willen ze de lusten ? Dan ook de lasten !

- Ouderen die dat nodig hebben, zoveel mogelijk financieel en medisch ondersteunen.
 

Zorg - 2 -
* Het Coronavirus... wat zich echt goed manifesteerde in maart 2020, liet al bij al ook
  zien dat er een schrijnend tekort was aan spullen voor het ziekenhuiswezen.
  Dit noopte ons om het volgende (revolutionaire ?) punt, ook op te nemen in ons
  programma:
    


Politiek:
- Herindeling Westerkwartier per direct terugdraaien !
  Terug naar de oude gemeenten: Leek, Zuidhorn, Grootegast en Leek.
- We streven een samenleving na, die mensen verbindt en verenigd, in plaats van splijt
  en buitensluit.  Daarvoor is ook het respectvol omgaan met elkaar nodig. En dt is dus
  iets, wat wij dus van cht iedereen... mogen eisen die zich in ons land ophoudt.
  Daarbij passen ondermeer ook zaken zoals bijvoorbeeld: tegengaan antisemitisme.

Internet:
- Cookies worden verboden. Het bezoeken van plekken op internet mag niet gehinderd
  worden door Cookies- en daarmee vergelijkbare opties.
  Ook het gebruik van Adblockers e.d. mag geen hindernis zijn.

- DiGiD mag keuze zijn, geen verplichting !
- Social Media: Alleen chte oproepen tot geweld, chte opruiing- en chte bedreigingen

  zijn zaken, die  moeten... worden aangepakt.
  Verder moet anoniem Internetten, op Social Media enzovoorts, mogelijk blijven.
  Laat mensen, als zij daar behoefte aan hebben ? Liever op internet 'stoom afblazen',
  (De virtuele wereld), dan dan live en concreet op straat !
- Doorgaans (uitzonderingen daargelaten), moet verplicht inloggen, verboden zijn.
- Complex, maar toch: prudent omgaan met recht vergeten te worden', in zoekmachines.
- Terugdraaien: Online Copyright Wetgeving EU !

Duurzame wereld:
- Fossiele delf-brandstoffen, gas, kolen en olie. Het raakt een keer op. Je kunt alleen van
  mening verschillen over het moment waarop. Niets meer.  Zaak dus om te werken aan
  nieuwe en schonere economie. Of dat via elektrische auto's, windmolens, zonnepanelen
  enzovoorts moet, blijft wat mij betreft nog voer voor discussie. We zien dat ingezet

  wordt op een nieuwe economie- met 'bijbehorende', nieuwe technieken...
  Maar dat alles, puur om: dr te kunnen gaan.
  Het zal de meeste mensen helaas een zorg zijn waarmee... we ons luxe leven voort
  kunnen zetten. Als het maar doorgezet kan worden !
  En dat, terwijl nu juist 'consuminderen'... de meeste zoden aan de dijk zet. Maar daar
  willen we niets van weten.
  Maar als wij, hier in het luxe westen niet meer kunnen consuminderen ? Wie ter wereld
  kan dat dan nog wel ? Van mensen in slechte situaties in bv. zoiets als wat we: 'Derde
  Wereld-landen', noemen, mag je dat niet vragen. Stof tot nadenken, wat mij betreft !
  Wel dienen we oog te houden hierbij voor mensen met een smallere beurs.
- Over Rusland kun je zo je visies en ideen hebben. Klopt. Maar over welk land niet ?
  Dat kun je je tegenwoordig gevoeglijk afvragen. Haal puur zakelijk, gas ook uit
  Rusland. Dan kopen we ook meer tijd voor de, inderdaad: de broodnodige transities.
- Alle winkels dicht op zondag. Dat is pas een stevige stimulans richting: Duurzaamheid.
- Elektrisch autorijden. Voor ons zijn de grote aandachtspunten momenteel nog:
  De accu's. Amnestie International:
Kinderarbeid achter batterijen voor smartphones en:
  elektrische autos. De actieradius,
trekkracht (met caravan in de bergen).
  En er is meer. Ook de prijs: Kan iemand met een smallere beurs straks ook nog rijden ?
  Nu kan iemand nog een autootje kopen van bijvoorbeeld ergens een bedrag tussen de:
  500 en 2.000. Kan dat straks met elektrisch rijden ook nog ?
 

Onderwijs:
- Scholen dienen primair te zorgen dat kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen.
- Streven naar kleinere klassen en voorkomen te hoge werkdruk docenten.
- Lokalen dienen ingericht te zijn met een podium. Primair domein leraar/docent
- In het gehele onderwijs, bij leerlingen geen mobieltjes e.d. in het klaslokaal.
- Afschaffen studielening. Terug naar: Basisbeurs.

 
Media:
- Programma's terugkijken moet zonder inloggen, vrij kunnen en mt: Adblocker enz.
- Voor de balans, moeten er ook rechtse talkshows- en programma's op tv.
- Reclame op Internet (PC, Laptops, Mobiel, Ipads e.d. wordt verboden.
- Reclame op televisie, alleen voor- en na films- of programma.
- Reclame op radio limiteren.

Algemeen:
- Indien bibliotheken op te grote afstand zitten ? Dan terugkeer: Bibliobus
- Indien supermarkten te ver af zitten ? Dan terugkeer (betaalbare) SRV.
- Defensie: niet klakkeloos achter Amerika aanlopen. Geen JSF (breng dat stuk schroot
  maar terug !). Indien onontkoombaar ? Dan: Saab Gripen of desnoods: Eurofighter
- Dierenmishandeling en leed voorkomen- en strafbaar stellen.
- Gepatenteerde gewassen (van multinationals & c), zijn niet toegestaan.
- In de wereld van mensen zijn grenzen. Maar binnen die grenzen streven we naar de
  vrijheid die iedereen zou moeten hebben om zich ten volle te ontplooien binnen de
  jachtige maatschappij. Een vrijheid die iedereen in staat stelt om binnen de grenzen
  van een normaal menselijk bestaan, alles te doen en te laten en zodoende gelukkig
  te worden ook als individu.
- De vrijheid van burgers dient gewaarborgd te blijven. Wij zijn niet voor allerlei zaken
  die die vrijheid aantasten.
 

Verkeer & Vervoer:
- 120 km. op autosnelwegen / 100 km. op autowegen / 80 km. buiten de bebouwde
  kom. / Binnen bebouwde kom 50 km. / in woonwijken maximaal: 30 km.

 

Later meer........
Alles is (momenteel) nog concept !