QR-Code


De QR-Code. Soms een handig modern, bij de tijds: Digitaal Middel. Maar alles heeft ook een andere kant. Met een QR-Code kan er ook makkelijk gevaar opdoemen ten aanzien van onze verworven mensenrechten. En dan zeker het recht op privacy.

In de Coronatijd (2020 - 2022), werd het (M.I.)- misbruikt om mensen, die zich (M.I.) terecht niet wilden laten vaccineren, géén... toegang te verlenen tot gebouwen, restaurants en voorzieningen, zoals ook zwembaden- enzovoorts.

De QR-Code. Gebruikt als een vorm van monitoring van de samenleving.  In China zou men tróts op ons zijn geweest. En alleen dat al.

De Grondwet:
In artikel 10 van de Grondwet is ons recht op privacy geregeld:

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

Er zijn enkele wetten waarin regels zijn uitgewerkt over wat wel en niet mag in het kader van privacy. De belangrijkste hiervan zijn:
- De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
- Op Europees niveau: artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
- En de Fundamentele Vrijheden (EVRM).
- Artikel 17: Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR).

Ik ga o.a. deze zaken hier niet allemaal uitwerken. U kunt ze opzoeken.

Maar die QR-Code.
Alleen al die Coronaperiode liet zien dat het ging om:
- Onze bewegingsvrijheid
- Het recht op onderwijs en op zorg
- De vrijheid van vergadering en betoging
- De toegang tot de rechter
- Het recht op privéleven
En ik vergeet er vast nog wel enkele...

De QR-Code:
Zoals ik al aangaf: een handig modern, bij de tijds: Digitaal Middel. Maar het heeft ons laten zien, ook een ándere, mensen uitsluitende- en dus goed foute kant te hebben.